Курс 2013-2014

Православна енория „Св. Йоан Рилски Чудотворец”

гр. Лондон, Обединено Кралство


Богословски курс
"Основи на християнството
и на православната традиция"

Учебна 2013 - 2014 г.


провеждан всяка неделя от 12.30 до 14.15 часа
в една от стаите на българското училище към Посолството

Съдържание на двете богословски дисциплини, които се изучават по време на Курса:
Православна християнска духовност и Християнството днес: присъствие или мисия.

Православна християнска духовност
Християнството днес: присъствие или мисия

1 семестър: 06.10.2013 – 15.12.2013 г.
1
Християнското разбиране за човека
Религията в живота на човека и обществата
2
Духовност и психология
Какво е християнството
3
Човешката личност
Какво е православието
4
Проблемът за човешкото познание
Християнската църква като държавна църква
5
Православното разбиране за сърцето и ума на човека
Християнската църква като преследвана църква
6
Духовност и религиозност
Догмати и учение на християнството и в православната църква
7
Духовност и душевност
Катехизиси на християнството и в православната църква
8
Вяра и духовност
Богословието на християнството и в православната църква
9
Интелект и духовност
Отношенията „църква-държава” в християнството
10
Нравственост и духовност
Просветната дейност на християнските църкви в своята среда

2 семестър: 12.01.2014 – 13.04.2014 г.
1
Въображение и духовност
Религиозното образование в държавните училища
2
Емоционалният свят на човека и духовността
Християнско присъствие или дейно свидетелство
3
Национална култура и духовност
Християнско свидетелство и християнска мисия
4
Благочестие и духовност
Еклезиологични въпроси на православното богословие
5
Чистота на сърцето
Природата на църквата и нейната мисионерска основа
6
Исихазъм и духовност
Литургични основания на православието и неговата мисия днес
7
Църковните тайнства и духовният живот
Евхаристични основания на православието и неговата мисия
8
Православни догмати и духовност
Християнство и нация
9
Покаяние и духовност
Християнство и култура
10
Пост и духовност
Християнство и обреди

3 семестър: 27.04.2014 – 06.07.2014 г.
1
Православната молитва
Православието и другите християнски общности
2
Духовна трезвост
Православието и римокатолицизмът
3
Духовност и святост
Православието и протестантските църкви
4
Богообщението
Православието и англиканизмът
5
Православна духовност и псевдодуховност
Християнството и секуларният свят
6
Проблемът за духовното отъждествяване
Християнство, ереси и секти
7
Духовна прелест
Християнство, разколи и сектантство
8
Духовност и мистицизъм
Християнството и другите религии
9
Духовност, права и нравственост
Въпросът за църковното ръководство
10
Православна духовност в съвременния свят
Християнство в 21 век: присъствие или мисия
Събеседване върху съдържанието на курса се провежда след приключването на всеки семестър и в края на Курса, на 06.07.2013 г.
Отговорник на Курса:
Деворина Гамалова, ръководител на просветната дейност на енорията: тел. 02086482822, имейл devorina@abv.bg.
Преподавател:

Д-р Валентин Кожухаров, преподавател-богослов по Християнско образование и Християнска мисиология.


______________________По-подробно съдържание на двете дисциплини

Съдържание на дисциплината
Православна християнска духовност

1 семестър: 06.10.2013 – 15.12.2013

1. Християнското разбиране за човека като дух, душа и тяло
а) Гледища за появата на човека и живота на земята. Еволюционизъм и креационизъм.
б) Свещеното Писание за човека.
в) Новозаветното учение за човека. Св. ап. Павел за човека.
г) Светите отци за човека.
д) Съвременната психология за човека.

2. Духовност и психология
а) Появата и развитието на психологията
б) Неразрешимост на проблема за физичното и психичното у човека от психологията
в) Какво е човешкият дух?
г) Какво е духовността?
д) Съвременната психология за духовността. Православието за духовността.

3. Човешката личност
а) Що е личност?
б) Структура на личността.
в) Насоченост на личността.
г) Божи образ и подобие в човешката личност.
д) Съвременни схващания за личността.

4. Проблемът за човешкото познание
а) Характер на познанието. Гносеологията като наука.
б) Съзнание и познание.
в) Знание и опит.
г) Свещеното Писание за познанието.
д) Съвременни схващания за познанието.

5. Православното разбиране за сърцето и ума на човека
а) Човекът като дух, душа и тяло.
б) Какво е човешкият ум?
в) Какво е сърцето на човека според християнското учение.
г) Разумът, чувствата и волята според психологията и според християнството
д) Православното разбиране за сърцето и ума на човека

6. Духовност и религиозност
а) Какво е религията?
б) Какво е религиозността?
в) Религиите и тяхното разбиране за духовното.
г) Духовността в християнството.
д) Духовността в православието.

7. Духовност и душевност
а) Прояви на духа и прояви на душата в човека.
б) Душевни преживявания.
в) Духовност и човешки опит.
г) Християнското разбиране за духовността и душевността.
д) Съвременни схващания за духовността и душевността

8. Вяра и духовност
а) Какво е вярата?
б) Религиозна и нерелигиозна вяра.
в) Различните религии и вярата.
г) Връзка на вярата с духовността.
д) Вяра и духовност.

9. Интелект и духовност
а) Какво е интелектът?
б) Рационалното в живота на човека.
в) Нерационалното в живота на човека.
г) Духовност, основана на интелекта.
д) Цялостно човешко развитие и духовност.

10. Нравственост и духовност
а) Какво е нравствеността?
б) Обективни и субективни критерий за нравствеността.
в) Свещеното Писание за морала.
г) Нравствеността и духовността като два аспекта на човешкия живот.
д) Съвременни схващания за нравствеността и духовността.

2 семестър: 12.01.2014 – 13.04.2014

11. Въображение и духовност
а) Какво е въображението?
б) Психологията за въображението.
в) Християнството за въображението.
г) Връзка на въображението с духовността.
д) Въображение и духовност: връзки и опасности.

12. Емоционалният свят на човека и духовността
а) Какво са емоциите?
б) Телесни и чувствени преживявания.
в) Емоциите и душевният живот на човека.
г) Емоциите и духовният живот на човека.
д) Съвременни схващания за емоционалния свят на човека и връзката му с духовността.

13. Национална култура и духовност
а) Същност на културата.
б) Култура и религия.
в) Духовни измерения на културата.
г) Националните култури от епохата на Просвещението досега.
д) Национална култура и духовност: връзки и тенденции.

14. Благочестие и духовност
а) Що е благочестие?
б) Нравственост и благочестие.
в) Религиозни измерения на благочестието. Християнството за благочестието.
г) Благочестието и духовността: връзки и отношения.
д) Съвременни разбирания за благочестието и духовността.

15. Чистота на сърцето
а) Християнското разбиране за сърцето.
б) Разумът, чувството и волята и тяхното действие върху сърцето на човека.
в) Въпросът за чистотата на сърцето.
г) Чистотата на сърцето и „виждането” на Бога.
д) Съвременни разбирания за чистотата на сърцето.

16. Исихазъм и духовност
а) Какво е исихазмът?
б) Ролята на ума и на сърцето в молитвения живот.
в) Очистване на ума и сърцето като стремеж за богосъзерцание.
г) Таворската светлина.
д) Исихазъм и духовност.

17. Църковните тайнства и духовният живот
а) Какво е тайнство? Какво е християнско тайнство?
б) Църковните тайнства.
в) Връзка на тайнствата на Църквата с духовността.
г) Църковен живот и духовен живот.
д) Съвременни измерения на тайнствения и духовния живот.

18. Православни догмати и духовност
а) Що е догмат?
б) История на догматите. Установяване на православните догмати.
в) Връзка между догматите и духовността.
г) Живот в догматите и духовно подвизаване.
д) Съвременни разбирания за християнските догмати и духовността.

19. Покаяние и духовност
а) Що е покаяние?
б) Необходимост от покаяние.
в) Покаяние, нравственост и морално поведение.
г) Връзка на покаянието с духовността.
г) Съвременна практика на покаянието и стремежа към духовност.

20. Пост и духовност
а) Що е пост?
б) Необходимост от пости.
в) Пости и здраве.
г) Духовни измерения на постите.
д) Съвременни схващания за постите и духовността.

3 семестър: 27.04.2014 – 06.07.2014

21. Православната молитва
а) Що е молитвата?
б) Необходимост от молба и молитва.
в) Видове молитви и начини на молене.
г) Молитва и духовност.
д) Молитвен живот.

22. Духовна трезвост
а) Какво е трезвостта (трезвението)?
б) Психологически характеристики на трезвостта.
в) Християнското разбиране за духовната трезвост.
г) Православното разбиране за духовната трезвост.
д) Съвременни прояви на духовна трезвост.

23. Духовност и святост
а) Какво е светостта?
б) Молитва и духовни подвизи.
в) Светостта като отношение.
г) Духовност и святост.
д) Съвременни измерения на светостта.

24. Богообщението
а) Общуването като основа за реализирането на човешката личност.
б) Общуването в психологическа и в християнска светлина.
в) Молитва и общуване с Бога.
г) Богообщението в православното богословие.
д) Съвременни разбирания за богообщението.

25. Православна духовност и псевдодуховност
а) Светски измерения на духовността.
б) Религиозни измерения на духовността.
в) Собствени представи и практики на духовност и църковните критерии за духовност.
г) Какво е псевдодуховност?
д) Прояви на псевдодуховността и на правилната духовност.

26. Проблемът за духовното отъждествяване
а) Отъждествяването като психологическа категория.
б) Видове отъждествявания на човека с околни предмети, хора или явления.
в) Що е духовно отъждествяване?
г) Духовното отъждествяване като проблем.
д) Съвременни прояви на духовното отъждествяване.

27. Духовна прелест
а) Какво е прелестта?
б) Житейски и духовни измерения на прелестта.
в) Прелестта като духовен проблем.
г) Видове духовна прелест.
д) Съвременни измерения на духовната прелест.

28. Духовност и мистицизъм
а) Тайното (мистичното) в живота на човека.
б) Същност на мистицизма.
в) Връзка между мистицизъм и духовност.
г) Църковните тайнства и духовният живот на християнина.
д) Духовност и мистицизъм в съвременното християнство.

29. Духовността и проблемът за общочовешките права и общочовешката нравственост
а) Съществуват ли общочовешки права?
б) Съществува ли общочовешка нравственост?
в) Връзка между права, нравственост и духовност.
г) Правата на човека и неговата духовност като проблем в християнството.
д) Съвременни разбирания и практики на човешките права и на духовността.

30. Православна духовност в съвременния секуларен свят
а) Същност на секуларизма.
б) Секуларизъм и световните религии.
в) Секуларизмът и християнството.
г) Светски и религиозни разбирания за духовността.
д) Православна духовност в съвременния секуларен свят.


Съдържание на дисциплината
Християнството в съвременния свят: присъствие или мисия

1 семестър: 06.10.2013 – 15.12.2013

1. Религията в живота на човека и обществата
а) Що е религия?
б) Религията в живота на обществата.
в) Същност на религиозните преживявания.
г) Християнството като вяра и като религия.
д) Съвременни разбирания за религията.

2. Какво е християнството
а) Възникване на християнството.
б) Утвърждаване на християнството.
в) Силни и слаби страни на християнството.
г) Държавнически, общинни и личностни прояви на християнството.
д) Християнството като човешка и духовна същност.

3. Какво е православието
а) Възникване на православието.
б) Утвърждаване на православието (Тържество на православието)
в) Силни и слаби страни на православието.
г) Държавнически, общинни и личности прояви на православието.
д) Православието като истинска проява на християнството.

4. Християнската църква като държавна църква
а) Християнството и император Константин.
б) Императори и папи и тяхната роля за одържавяване на християнството.
в) Отношенията между Църква и държава в историята на християнството.
г) Какво е държавната църква?
д) Съвременни примери на държавни църкви.

5. Християнската църква като преследвана църква
а) Църквата по времето на светите апостоли и първите прояви на преследване на християните.
б) Гоненията срещу християните през първите три века от възникване на християнството.
в) Гонения срещу християни през Средновековието.
г) Преследвания на християните в ново време.
д) Християнската църква като преследвана църква: както в миналото, така и днес и до края на света.

6. Догмати и учение на християнството; догмати на православната църква
а) Прилики и разлики между догмат и учение.
б) Догмати на ранното християнство; учения на ранното християнство.
в) Догмати на православието и учение на православието.
г) Въпросът за неизменността и за развитието на догматите.
д) Християнските догмати в съвременните църкви.

7. Катехизиси на християнството; катехизис на православната църква
а) Що е катехизис?
б) Какво са истини на вярата?
в) Необходимост от вероизповедни формули.
г) Катехизиси на християнството.
д) Катехизиси на православната църква.

8. Богословието на християнството; богословието на православната църква
а) Какво е богословие?
б) Богословие, теологумени, догмати и учение на Църквата.
в) Видове християнско богословие.
г) Богословието на Западната църква.
д) Православното богословие.

9. Отношенията между църква и държава в християнството и православието
а) Църквата и римската империя.
б) Църквата и византийските императори.
в) Църквата и римските папи.
г) Отношенията между църква и държава в западнохристиянските общини.
д) Отношенията между църква и държава в православните църкви.

10. Просветната дейност на християнските църкви в своята среда
а) Възникване и значение на катехумената.
б) Учение на църквата и катехизация.
в) Възникване и утвърждаване на християнските училища и школи.
г) Просветната дейност на църквата в своята среда през последните два века.
д) Просветната дейност на църквата днес.

2 семестър: 12.01.2014 – 13.04.2014

11. Религиозното образование в държавните училища
а) Светско и религиозно образование.
б) Религиозно и християнско образование.
в) Религиозното и християнското образование през последните два века.
г) Религиозното и християнското образование днес.
д) Държава и религиозно образование. Тенденции на съвременното религиозно образование.

12. Християнско присъствие или дейно свидетелство
а) Християнството като факт на обществения живот: както в миналото, така и днес.
б) Християнството като присъствие.
в) Християнство и християнско свидетелство.
г) Християнството като мисия.
д) Днешни измерения на християнството: факт или свидетелство?

13. Християнско свидетелство и християнска мисия
а) Що е християнско свидетелство (мартирия)?
б) Очевидност на християнството в живота на вярващите и в живота на обществата.
в) Що е християнска мисия?
г) Църквата като мисия.
д) Християнско свидетелство и църковна мисия.

14. Еклезиологични въпроси на православното богословие
а) Същност на учението за Църквата (еклезиологията)
б) Учението за Църквата според Свещеното Писание.
в) Учението за Църквата според Свещеното Предание.
г) Отделните християнски общини и тяхното учение за Църквата.
д) Православното богословие и учението за Църквата.

15. Природата на църквата и нейната мисионерска основа
а) Същност на Църквата.
б) Пресветата Троица и Църквата.
в) Мисията на Пресветата Троица и мисията на Църквата.
г) Църквата като мисия.
д) Есхатологични основи на църковната мисия.

16. Литургични основания на православието и неговата мисия днес
а) Богослужебната основа на християнството.
б) Богослужебният характер на православието.
в) Същност на православния литургичен живот.
г) Света литургия и мисия на Църквата.
д) Литургични основания на православието и неговата мисия днес

17. Евхаристични основания на православието и неговата мисия днес
а) Същност на светата Евхаристия.
б) Евхаристични основания на православието.
в) Светата Евхаристия като мисионерски призив.
г) Вътрешна и външна мисия на Църквата.
д) Съвременни измерения на православната мисия като евхаристична мисия.

18. Християнство и нация
а) Възникване на християнството и възникване на нациите.
б) Национални черти на християнството.
в) Западните църкви и нациите.
г) Източните църкви и нациите.
д) Християнство и нация в съвременна перспектива.

19. Християнство и култура
а) Същност на културата.
б) Християнството и културата в древността.
в) Християнството и културата през Средновековието.
г) Християнството и културата през последните два века.
д) Християнство и култура в съвременността.

20. Християнство и обреди
а) Що е обред?
б) Богослужение и обред.
в) Чинопоследование и обред.
г) Християнски обреди и национални черти.
д) Християнските обреди в съвременността.

3 семестър: 27.04.2014 – 06.07.2014

21. Православието и другите християнски общности
а) Християнство и светоглед.
б) Светогледът на западния човек и неговото християнство.
в) Светогледът на източния човек и неговото християнство.
г) Поява на различия в християнското учение на източните и западните християнски общини.
д) Развитие на различията и поява на тенденциите за разделение между християните.

22. Православието и римокатолицизмът
а) Причини и характер на Великия разкол от 1054 г.
б) Същност на римокатолицизма.
в) Учението на римокатолическата църква.
г) Римокатолическата църква след Втория Ватикански събор.
д) Съвременно състояние на римокатолицизма. Отношения между римокатолическата и православната църква.

23. Православието и протестантските църкви
а) Причини и характер на появата на протестантизма.
б) Същност на протестантството.
в) Учението на протестантизма.
г) Протестантизмът през последните два века.
д) Съвременно състояние на протестантските общини. Отношения между протестантските общини и православната църква.

24. Православието и англиканизмът
а) Причини и характер на появата на англиканизма.
б) Същност на англиканизма.
в) Учението на англиканската община.
т) Англиканизмън през последните два века.
д) Съвременно състояние на англиканизма. Отношения между англиканските общини и православната църква.

25. Християнството и секуларният свят
а) Установяване на секуларизма като неотменна черта на съвременните общества.
б) Характерни особености и черти на секуларизма.
в) Отношение на християнството към секуларизма.
г) Отношение на секуларизма към християнството.
д) Съвременни измерения на отношенията между християнството и секуларния свят.

26. Християнство, ереси и секти
а) Що е ерес и секта?
б) Причини за появата на ереси и секти в християнството.
в) Ереси в християнството в неговата история.
г) Секти в християнството в неговата история.
д) Съвременно състояние на сектантството и ересите в християнството.

27. Християнство, разколи и сектантство
а) Що е разкол?
б) История на християнските разколи.
в) Поява на сектантството в отделните християнски общини.
г) Съвременно състояние на сектантството в неправославния християнски свят.
д) Съвременно състояние на сектантството в православните църкви.

28. Християнството и другите религии
а) Поява на религията в живота на обществата и установяване на „световните” религии.
б) Християнството и отношението му към другите две монотеистични религии.
в) Християнството и отношението му към другите религии.
г) Християнството и отношението му към псевдорелигиозните учения и практики.
д) Християнството и религиите в съвременния свят.

29. Въпросът за църковното ръководство
а) Какво е църковното ръководство?
б) Христовите и апостолските основания на църковното ръководство.
в) Църковното ръководство в историята на отделните християнски общини.
г) Църковното ръководство в римокатолицизма и протестантизма днес.
в) Апостолска приемственост и Божествена осветеност на православната църковна йерархия.

30. Християнство в 21 век: присъствие или мисия
а) Християнството през 20 век.
б) Християнството след 1989 година.
в) Християнството днес като присъствие.
г) Християнството днес като мисия.
д) Предизвикателства пред християнството на съвременния 


_______________________
1 семестър: 06.10.2013 – 15.12.2013


занятие 1
06.10.2013
Православна християнска духовност
Християнското разбиране за човека като дух, душа и тяло

а) Гледища за появата на човека и живота на земята. Еволюционизъм и креационизъм.
1. Теориите за еволюцията и мястото на човека в нея.
2. Чарлз Дарвин и неговата еволюционна теория; теорията за произхода на човека.
3. Креационизмът като възможно обяснение за появата на света и човека.
4. Християнството за сътворението на света и човека.
5. Съвременните разбирания за появата и назначението на човека.

б) Свещеното Писание за човека.
1. Сътворяването на света и човека, описани в книга Битие (Бит. 1:26-30; 2:7; 2:21-23).
2. Грехопадението (Бит. 3:1-13; 3:14-19, 22-24).
3. Вражда против Бога: първото убийство на човек (Бит. 4 гл.).
4. Вражда против Бога: каинити и сифити (Бит. 5 гл., 6:1-7).
5. Милостта Божия: Ной и неговите синове (Бит. 6:8-22).

в) Новозаветното учение за човека. Св. ап. Павел за човека.
1. „Бог не е Бог на мъртвите, но на живите” (Лк. 20:38).
2. Св. ап. Павел за човека: 1Кор. 2:11, 6:20, 7:34.
3. Св. ап. Павел за човека: 2Кор. 4:16, 5:1, 5:6-9, 7:1.
4. Св. ап. Павел за човека: 1Сол. 5:23.
5. Двусъставност или трисъставност на човека: две приемливи положения.

г) Светите отци за човека.
1. Светите отци за човека като цяло.
2. Св. Йоан Златоуст.
3. Св. Григорий Богослов.
4. Еп. Теофан Затворник.
5. Други свети отци за състава на човека.

д) Съвременната психология за човека.
1. Предшествениците на психологията и учението им за човека.
2. Противоречивост на психологичните данни.
3. Психологията и другите науки за човека.
4. Теориите за индивида и за личността.
5. Съвременни възгледи за човека от гледна точка на психологията.

Християнството в съвременния свят: присъствие или мисия
Религията в живота на човека и обществата

а) Що е религия?
1. Религията като дефиниция на думата.
2. Религията като съвкупност на теории и идеи.
3. Религията като вяра.
4. Религията като социално явление.
5.Форми на религията.

б) Религията в живота на обществата.
1. Индивидуална и общинна религия.
2. Срещат ли се общества без религия?
3. Религиите по света: монотеистични и политеистични.
4. Религията като обществено явление.
5. Разновидности на религиите.

в) Същност на религиозните преживявания.
1. Какво е религиозно преживяване?
2. Опитът – основа на религиозното преживяване.
3. Характеристики на религиозния опит.
4. Видове религиозен опит.
5. Съвременни прояви на религиозните преживявания.

г) Християнството като вяра и като религия.
1. Що е вяра? (вкл. (Евр. 11:1)
2. Усвояване на вярата (вкл. Римл. 10:17, Ефес. 2:8).
3. Християнството като вяра.
4. Религия без вяра и вяра без религия.
5. Християнството като религия.

д) Съвременни разбирания за религията
1. Кое днес се счита за религия?
2. Противоречивост на религиозните практики.
3. Религия и секуларизъм: общи и частни проявления.
4. Християнството като религия: деноминации, общества, църкви, групи.
5. Религия на бъдещето?
 _________________

занятие 2
13.10.2013
Православна християнска духовност
Духовност и психология

а) Появата и развитието на психологията
1. Из историята на психологическите търсения.
2. Съвременни психологически теории и направления.
3. Предмет на психологията.

б) Неразрешимост на проблема за физичното и психичното у човека от психологията
1. Идеалистически и материалистически теории за физичното и психичното у човека.
2. Психофизичният проблем и трудностите пред психологията.

в) Какво е човешкият дух?
1. Опит за определение.
2. Светите отци за човешкия дух.

г) Какво е духовността?
1. Дефиниране на духовността.
2. Развитие на значението на термина „духовност”.
3. Разбиране за духовността от отделните религии.
4. Духовност и духовни практики.

д) Съвременната психология за духовността. Православието за духовността.
1. Духовността като творческа сила у човека.
2. Психологията търси връзки с мистиката (транс-личностна психология).
3. Православието за духовността.
4. Православен психолог и православен духовник.

Християнството в съвременния свят: присъствие или мисия
Какво е християнството

а) Възникване на християнството.
1. Характерни черти на християнството.
2. Възникване на християнството.

б) Утвърждаване на християнството.
1. Утвърждаване на християнство чрез християнската литература и учение;
2. Утвърждаване на християнството чрез признаването правото му на съществуване.

в) Силни и слаби страни на християнството.
1. Християнството не е свято само по себе си, то има своите слаби и силни страни.
2. С какво християнството е силно.
3. Слабите страни на християнството.
4. „Помогни си сам, за да ти помогне и Бог”.

г) Държавнически, общинни и личностни прояви на християнството.
1. Християнството и общите му черти с държавното устройство.
2. Общинен характер на християнството.
3. Християнството като индивидуална вяра, проявявана в личния живот и в общността.

д) Християнството като човешка и духовна същност
1. Вярата на християните и на християнството като цяло.
2. Християнството като духовна същност.
3. Християнството и човешкият елемент в него.
4. Богочовешки характер на Църквата и на християнството.
 _________________

занятие 3
20.10.2013
Православна християнска духовност
Човешката личност

а) Що е личност?
1. Личността от гледна точка на психологията и обществознанието.
2. Православният християнски възглед за личността.

б) Структура на личността.
1. Психологическа структура на личността.
2. Структура на личността според Фройд.
3. Структура на личността в социологията.
4. Християнството за структурата на личността.

в) Насоченост на личността.
1. Насоченост на личността в психологически и социален план.
2. Насочеността на личността от гледна точка на християнството.

г) Божи образ и подобие в човешката личност.
1. Божият образ в човека и неговата личност.
2. Божието подобие в човека и неговата личност.

д) Съвременни схващания за личността.
1. Личността в съвременната психология.
2. Личността в съвременната социология.
3. Личността от гледна точка на религиите в днешните общества.

Християнството в съвременния свят: присъствие или мисия
Какво е православието

а) Възникване на православието.
1. Терминът „православие”
2. Четири мнения за възникването на православието.

б) Утвърждаване на православието (Тържество на православието)
1. Няколко мнения по въпроса за утвърждаването на православието.
2. Утвърждаването на православието като учение и църковна практика.

в) Силни и слаби страни на православието.
1. Православието като една, свята, съборна и апостолска Църква.
2. Пет силни страни на православието.
3. Пет слаби страни на православието.

г) Държавнически, общинни и личности прояви на православието.
1. Държавнически прояви на православието.
2. Общинни прояви на православието.
3. Личностни прояви на православието.

д) Православието като истинска проява на християнството.
1. Кое християнство е истинско?
2. Православната църква като истинско християнство.
 _________________

занятие 4
27.10.2013
Православна християнска духовност
Проблемът за човешкото познание

а) Характер на познанието. Гносеологията като наука.
1. Трудности при определяне на характера на познанието.
2. Форми на познание и въпросът за истината.
3. Истина и заблуждения в познанието.

б) Съзнание и познание.
1. Определяне на съзнанието.
2. Съзнание, познание и понятийна система.

в) Знание и опит.
1. Човешкият опит и неговите форми.
2. Въпросът за т.нар. „пределен опит”; религиозният опит.

г) Свещеното Писание за познанието.
1. Свещено Писание и познание.
2. Познаване на доброто и на злото.
3. Евангелските наставления за познанието.
4. Свещеното писание за мъдрото и безумното.
5. Умереност в трупането на знания.

д) Съвременни схващания за познанието.
1. Структура на познанието.
2. Типология на истината.
3. Съвременни теории за познанието.

Християнството в съвременния свят: присъствие или мисия
Християнската църква като държавна църква

а) Християнството и император Константни.
1. Християнството и император Константин.
2. Езичеството на Константин.
3. Християнството на Константин.

б) Императори и папи и тяхната роля за одържавяване на християнството.
1. Ролята на личността в историята.
2. Императори, папи и държава.
3. „Одържавяване” на християнството на Изток и на Запад.
4. Държавни и църковни структури и светският дух, проникващ в Църквата.

в) Отношенията между Църква и държава в историята на християнството.
1. „Кесаревото кесарю, а Божието Богу”.
2. Отношенията между християнството и държавната власт по време на гоненията и ранното Средновековие.
3. Църква и държава през Средновековието.
4. Реформацията и отношенията между християнството и светската власт.
5. Църква и държава в по-ново време.

г) Какво е държавната църква?
1. Държавната църква като дискусионен въпрос.
2. Държавната църква като договореност между държавната и църковната власт.
3. Отношения между държавната църква и управлението на държавата.

д) Съвременни примери на държавни църкви.
1. Съществуването на държавна църква в шест страни в света.
2. Църквата като държавна или официална в други страни по света.
 _________________

занятие 5
03.11.2013
Православна християнска духовност
Православното разбиране за сърцето и ума на човека

а) Човекът като дух, душа и тяло.
1. Божията заповед и грехопадението.
2. Духът на човека като Божий образ в него.
3. Психи и пневма в човека.
4. Грехът е „смъртта” на духа.
5. Сърцето и умът са проява на духа на човека.

б) Какво е човешкият ум?
1. Опит за определение.
2. Умът и съзнанието на човека.
3. Психологията за ума: умът като съчетание на различни психически процеси и състояния.
4. Християнството за ума на човека.

в) Какво е сърцето на човека според християнското учение.
1. Сърцето е центърът на човека, неговата личност и неговият дух.
2. Свещеното Писание за сърцето на човека.
3. Отците на църквата за сърцето на човека.

г) Разумът, чувствата и волята според психологията и според християнството.
1. Разумът на човека.
2. Чувствата на човека.
3. Волята на човека.
4. Християнството за разума, чувствата и волята.

д) Православното разбиране за сърцето и ума на човека.
1. Сърцето и разумът на човека са неговият безсмъртен дух.
2. Очистване на сърцето и ума.
3. Освещаване на сърцето и ума.
4. Умереността като критерий за сърцето и ума.

Християнството в съвременния свят: присъствие или мисия
Християнската църква като преследвана църква

а) Църквата по времето на светите апостоли и първите прояви на преследване на християните.
1. Християнство и юдаизъм.
2. Християнството като заблуждение и секта.
3. Първи преследвания срещу християните.
4. Отлъчване на юдеохристияните от юдейската община.

б) Гоненията срещу християните през първите три века от възникване на християнството.
1. Кои са гонителите на християните?
2. Императорите и римската държава като гонител на християните.
3. Гражданите на римската империя като гонители на християните.

в) Гонения срещу християни през Средновековието.
1. Преследвани заради вярата си.
2. Преследвани и след Миланския едикт от 313 г.
3. Преследвания от страна на други религии и на исляма.

г) Преследвания на християните в ново време.
1. Християните като малцинство в дадена държава.
2. Комунизмът и християнството.
3. Военни конфликти и християнство.
4. Християнството – най-преследваната религия в света.

д) Християнската църква като преследвана църква: както в миналото, така и днес и до края на света.
1. Преследване на християни от страна на другите религии и на държавата.
2. „Законово” преследване на християните.
3. Преследването на християните и отстъплението от вярата.
 _________________

занятие 6
17.11.2013
Православна християнска духовност
Духовност и религиозност
а) Какво е религията?
1. Религията като вяра и организация на вярата.
2. Религията като община от вярващи.
3. Ирационалност на религията.

б) Какво е религиозността?
1. Религия и религиозност
2. Източник на религиозността.
3. Типове религиозност.
4. Религиозност и характер.

в) Религиите и тяхното разбиране за духовното.
1. Духовността в юдаизма.
2. Духовността в исляма.
3. Духовността в будизма.

г) Духовността в християнството.
1. Духовното в римокатолическата църква.
2. Духовността в протестантизма.

д) Духовността в православието.

Християнството в съвременния свят: присъствие или мисия
Догмати и учение на християнството; догмати на православната църква

а) Прилики и разлики между догмат и учение.
1. История на възникване на догматите и ученията на Църквата.
2. Що е догматът?
3. Що е църковното учение?
4. Разлика между догмат и учение.

б) Догмати на ранното християнство; учения на ранното християнство.
1. Учения на ранното християнство в юдейска среда.
2. Есхатологическото очакване като една от първите истини на вярата.
3. Първи догмати на Църквата.

в) Догмати на православието и учение на православието.

г) Въпросът за неизменността и за развитието на догматите.
1. Характерни черти на догматите.
2. Отношение на догматите към Божественото откровение.
3. Въпросът за по-нататъшното развитие на догматите.

д) Християнските догмати в съвременните църкви.
1. Догматите в римокатолическата църква.
2. Догматите в протестантските общности.
3. Догматите в православието.
 _________________

занятие 7
24.11.2013
Православна християнска духовност
Духовност и душевност

а) Прояви на духа и прояви на душата в човека.
1. Духовността и като отношение към света и другите хора.
2. Другите хора могат да забележат проявите на духа и на душата в човека.
3. Прояви на духовността.
4. Прояви на душевността.

б) Душевни преживявания.
1. Душевните преживявания и трите страни на душата.
2. Душевният човек и отношението му към Бога.
3. Душевните преживявания трябва да преминат в духовни преживявания.

в) Духовност и човешки опит.
1. Съществува ли противоречие между духовността и опита на човека?
2. Пространството на житейския опит.
3. Духовният опит и неговото описание.
4. Не съществува противоречие между духовността и опита на човека.

г) Християнското разбиране за духовността и душевността.
1. Умереност в живота на човека и в изповядването на неговата вяра.
2. Общохристиянско разбиране за духовността и душевността.

д) Съвременни схващания за духовността и душевността.
1. Съвременното християнство за духовността и душевността.
2. Прояви на духовното и душевното в християните и в нехристияните.
3. Ролята на християнството за усвояване на християнска духовност от нехристиянските народи.
4. Деноминационен характер на схващанията за духовността и душевността.

Християнството в съвременния свят: присъствие или мисия
Катехизиси на християнството; катехизис на православната църква

а) Що е катехизис?
1. Определение на думата „катехизиси.”
2. Форма и предназначение на катехизиса.
3. Характерни белези на катехизиса.

б) Какво са истини на вярата?
1. Истината в живота на човека.
2. Истините на вярата.
3. Особености на истините на вярата.

в) Необходимост от вероизповедни формули.
1. Правилен духовен растеж.
2. Краткост и яснота на вероизповедните формули.
3. Вяра и слово.

г) Катехизиси на християнството.
1. Катехизисите и откриването на книгопечатането.
2. Катехизиси на римокатолическата църква.
3. Катехизиси на протестантските общини.
4. Катехизиси и изповедания на вярата.

д) Катехизиси на православната църква.
1. Решения на православните събори след последния 7-ми вселенски събор.
2. Православни „изповедания на вярата.”
3. Съвременни катехизиси на православната църква и тяхното съдържание.
 _________________

занятие 8
01.12.2013
Православна християнска духовност
Вяра и духовност

а) Какво е вярата?
1. Вярата като представа и надежда.
2. Вяра въобще и вяра в някого или в нещо.
3. Заблуди и илюзии във вярата.

б) Религиозна и нерелигиозна вяра.
1. Вярата характеризира всеки човек на земята.
2. Нерелигиозната вяра.
3. Религиозната вяра.

в) Различните религии и вярата.
1. Вярата на юдаизма.
2. Вярата на исляма.
3. Вярата на будизма.
4. Християнската вяра.

г) Връзка на вярата с духовността.

д) Вяра и духовност.
1. Вярата – първа християнска добродетел.
2. Правилна и неправилна вяра.
3. Вяра и съвременни „добродетели”

Християнството в съвременния свят: присъствие или мисия
Богословието на християнството; богословието на православната църква

а) Какво е богословие?
1. Определение на думата богословие.
2. Цели на богословието.
3. Християнското богословие и „богословието” на другите религии.

б) Богословие, теологумени, догмати и учение на Църквата.
1. Богословие, теологумен и догмат.
2. Църковното учение.
3. Деноминационен характер на църковното учение и на богословието.
4. Богословието в богословските школи.

в) Видове християнско богословие.
1. Християнското богословие е едно.
2. Четири главни дяла на християнското богословие.
3. Богословието като наука, съставена от различни богословски науки.

г) Богословието на западното християнство.
1. Граници на източното и западното християнство.
2. Гръцко-юдейската и латинската традиция в християнството.
3. Поява на нови учения за Църквата в западното християнство.
4. Богословието на западното християнство.

д) Православното богословие.
1. Вселенски характер на православното богословие.
2. Православното богословие като отговор на богословието на западното християнство.
3. Развитие на православното богословие.
4. Нови богословски дисциплини на православното богословие.
 _________________

занятие 9
08.12.2013
Православна християнска духовност
Интелект и духовност
а) Какво е интелектът?
1. Определяне на интелекта.
2. Интелектът и връзката му с другите способности на човека.

б) Рационалното в живота на човека.
1. Човекът като рационално същество.
2. Фактори на човешката рационалност.
3. Качества и функции на интелекта на човека.
4. Социален и емоционален тип интелект.

в) Нерационалното в живота на човека.
1. Определяне на нерационалното.
2. Съществуване на нерационалното редом с рационалното.
3. Нерационалното като проява на емоциите и сетивата на човека.
4. Нерационалното в ежедневието на човека.
5. Нерационалното като възприемане постулатите на религиите „на вяра.”

г) Духовност, основана на интелекта.
1. Интелектът е сравнително съвременно понятие.
2. Духовността изисква участието на разума.
3. Духовност на основата на разума и на основата на чувствата.
4. Някои съвременни разбирания за рационалното и духовното.

д) Цялостно човешко развитие и духовност.
1. Какво е цялостното човешко развитие.
2. Цялостно развитие на физическите, душевните и духовните сили на човека.
3. „Здрав дух в здраво тяло.”
4. Цялостното развитие на личността в социологията и педагогиката.
5. Цялостно развитие на човека, християнството и духовността.

Християнството в съвременния свят: присъствие или мисия
Отношенията между църква и държава в християнството и православието
а) Църквата и римската империя.
1. Римската държава и християните през първите десетилетия на новата ера.
2. Възприемане на християнството от римските императори като отделна от юдаизма религия.
3. Социалното значение на християнството в сравнение с другите религии.
4. Първи стъпки към определянето на християнството като държавна религия.
5. Църквата като държавна църква.

б) Църквата и византийските императори.
1. От държавна църква към идеята за цезаропапизма.
2. Ролята на Юстиниан.
3. След Юстиниан.

в) Църквата и римските папи.
1. Претенции за първенствуваща роля на римската църква.
2. Римската църква като арбитър в догматическите разногласия.
3. Римските папи и теорията за двуострия меч.

г) Отношенията между църква и държава в западнохристиянските общини.
1. Протестът на вярващите срещу произволите на папския престол.
2. И протестантизмът обвързва църковното с държавното.
3. Появата на съвременни „държавни църкви” въпреки отделянето на Църквата от държавата.
4. Нееднозначни мнения и практики за отношенията между Църква и държава в западното християнство.

д) Отношенията между църква и държава в православните църкви.
1. Църквата управлявана от държавата.
2. Църквата подчинена на политически интереси.
3. Мнения за отношенията между Църквата и държавата и разбирането за това какво е Църквата.
 _________________

занятие 10
12.01.2014
Православна християнска духовност
Нравственост и духовност
а) Какво е нравствеността?

б) Обективни и субективни критерий за нравствеността.
1. Учението на Хегел за обективния и субективния характер на нравствеността.
2. Субективни критерии на нравствеността в конкретни общества.
3. Християнството за обективния критерий на нравствеността и морала.

в) Свещеното Писание за морала.
1. Библейският морал като заповед за следване на Бога.
2. Еднозначно тълкуване на нравствените норми.
3. Нравът и нравствеността на човека.

г) Нравствеността и духовността като два аспекта на човешкия живот.
1. Морал и нравственост в живота на човека.
2. Духовността изисква висок морал и нравственост.
3. Нравствеността и духовността като два аспекта на човешкия живот.

д) Съвременни схващания за нравствеността и духовността.
1. Моралът и духовността като религиозни и като нерелигиозни.
2. „Глобализация” на разбиранията за морално и нравствено.
3. Отстъплението на християните от моралния нравствен Божи закон.
4. Промяната на нравствените норми и влиянието й върху обичаите и навиците на хората.
5. Духовността на християните и духовността на нехристияните.
6. Моралът, духовността и борбата с рационализма.

Християнството в съвременния свят: присъствие или мисия
Просветната дейност на християнските църкви в своята среда

а) Възникване и значение на катехумената.
1. Църковната просвета като предпоставка за кръщението.
2. Появя на катехумената.
3. Катехизацията в Църквата през 4 и 5 век.
4. Значение на катехумената.

б) Учение на църквата и катехизация.
1. Учение на църквата и катехизация.
2. Катехизацията като богословие.
3. Катехизацията като педагогически процес.
4. Катехизацията като формиране на умения.

в) Възникване и утвърждаване на християнските училища и школи.
1. Александрийската християнска школа.
2. Антиохийската християнска школа.
3. Ориген и християнството.
4. Християнските школи през средновековието.

г) Просветната дейност на църквата в своята среда през последните два века.
1. Епохата на Просвещението и просветната дейност на Църквата.
2. Просветната дейност в православните църкви и у нас.
3. Вероучението като задължителен учебен предмет.
4. Разширяване на кръга от богословски дисциплини.

д) Просветната дейност на църквата днес.
1. Съвременната просветна дейност на Църквата в исторически и в съдържателен аспект.
2. Историческият аспект на просветната дейност на Църквата.
3. Ролята на религиозното образование в държавните училища.
4. Просветната дейност на Църквата в съвременните православни църкви.
5. Възможности и предизвикателства пред просветната дейност на Църквата днес.
2 семестър: 12.01.2014 – 30.03.2014

 _________________

занятие 11
19.01.2014
Православна християнска духовност
Въображение и духовност

а) Какво е въображението?
1. Определение на въображението.
2. Индивидуалност на въображението.
3. Въображение и фантазия.

б) Психологията за въображението.
1. Въображение и познание.
2. Въображение и мислене.
3. Въображение и памет.
4. Въображение и емоции.
5. Класификации на въображението.

в) Християнството за въображението.
1. Християнството отрича използването на въображението.
2. Свещеното Писание за въображението.
3. Въображение и вяра.
4. Въображението и сърцето на човека.

г) Връзка на въображението с духовността.
1. Въображение, духовност и опитът на човека.
2. Евангелските разкази и въображението.
3. Въображение и предвкусване на бъдещите блага.

д) Въображение и духовност: връзки и опасности.
1. Въображение и субективност.
2. Въображението и молитвата.
3. Опасностите на въображението.

Християнството в съвременния свят: присъствие или мисия
Религиозното образование в държавните училища
(лекция-дискусия)

Въпроси за дискусия

а) Светско и религиозно образование.
1. Как считате: необходимо ли е днес децата да изучават Религия в държавните училища? Подкрепете аргументите си (за или против).
2. Какви са приликите и разликите между светското и религиозното образование?
3. Какви други видове образование за човешкото общество и отношенията между хората съществуват в училищата? Връзката им с религиозното образование.

б) Религиозно и християнско образование.
1. Какво разбираме под религиозно и какво под християнско образование?
2. Какъв вид образование считате за най-подходящ за училищата във вашата страна: религиозно или християнско?
3. Какви типове религиозно и християнско образование познавате?

в) Религиозното и християнското образование през последните два века.
1. Как се е изучавало вероучението във вашата страна през 19 и 20 век?
2. Какъв подход се е използвал на занятията по вероучение? Имате ли примери доколко успешно се е изучавал този предмет?
3. Знаете ли кога вероучението е извадено от системата на общото образование (в повечето страни в Европа) и каква е причината за това?

г) Религиозното и християнското образование днес.
1. Какви типове религиозно образование съществуват днес в Енропа?
2. Какви типове религиозно образование съществуват в страните, в които мнозинството от населението счита себе си за православно?
3. Как виждате религиозното образование във вашата страна днес (ако то съществува, правилно ли е организирано, ако все още не съществува – какъв тип религиозно образование бихте желали да видите в държавните училища)?

д) Държава и религиозно образование. Тенденции на съвременното религиозно образование.
1. Има ли право държавата да се намесва в организацията на религиозното образование? Подкрепете аргументите си (за или против).
2. Какви са проблемите, които трябва да бъдат решени, когато днес една държава реши да въведе предмет Религия в своите държавни училища?
3. Какви според вас са съвременните тенденции в религиозното образование в държавните училища? Как виждате неговото развитие в бъдещето?
 _________________

занятие 12
26.01.2014
Православна християнска духовност
Емоционалният свят на човека и духовността

а) Какво са емоциите?
1. Определение на емоциите
2. Базисни и социални емоции.
3. Емоции, чувства, афекти, настроение, преживявания.
4. Компоненти и характеристики на емоциите.

б) Телесни и чувствени преживявания.
1. Телесни преживявания.
2. Чувствени преживявания.
3. Чувствените преживявания и човешкият дух.

в) Емоциите и душевният живот на човека.
1. Емоциите – неразделна част от живота на човека.
2. Емоции, чувства и страсти: християнски поглед.

г) Емоциите и духовният живот на човека.
1. Душевни и духовни емоции и чувства.
2. Човешки и „свещени” емоции и чувства.
3. Духовен живот и контролиране на емоциите и чувствата.

д) Съвременни схващания за емоционалния свят на човека и връзката му с духовността.
1. Науките за емоциите и чувствата.
2. Откъсване на емоционалния живот на човека от неговия духовен живот.
3. „Изпитай колкото се може повече”
4. Емоциите и чувствата в човешката личност като духовна личност.

Християнството в съвременния свят: присъствие или мисия
Християнско присъствие или дейно свидетелство

а) Християнството като факт на обществения живот: както в миналото, така и днес.
1. Християнството като факт на обществения живот.
2. Християнството като факт и като фактор на обществения живот.

б) Християнството като присъствие.
1. Присъствието на християнството в обществото: недейно и дейно.
2. Броят на християните и присъствието на християнството в дадено общество.
3. Християнското присъствие като културна съставляваща на дадено общество.

в) Християнство и християнско свидетелство.
1. Какво е християнството и какво е християнското свидетелство?
2. Вярващите в Христос – главен фактор на християнското свидетелство.
3. Няма знак за равенство между християните и християнското свидетелство.

г) Християнството като мисия.
1. Дейно християнско свидетелство вътре в Църквата.
2. Мисията на Църквата като дейно християнско свидетелство извън „църковната ограда.”
3. Мисията на Църквата като мисия на малцинството християни.

д) Днешни измерения на християнството: факт или свидетелство?
1. Различна роля на християнството в съвременните общества.
2. Съвременността и стесняване границите на християнството.
3. Стремеж за обновяване на църковния живот: успехи и проблеми.
 _________________

занятие 13
02.02.2014
Православна християнска духовност
Национална култура и духовност

а) Същност на културата.
1. Определение на културата.
2. Културата като самобитно явление без връзка с наследствени или генетични белези.
3. Материална и духовна съставляваща на културата.
4. Три главни белега на културата.
5. Култура и субкултура.

б) Култура и религия.
1. Възникване на културата и на религията.
2. Култура и религия в древните общества.
3. Откъсване на културата от религията.
4. Култура, религия, наука.
5. Наука, религия и култура не си противоречат едно на друго.

в) Духовни измерения на културата.
1. Културата има предимно духовни основания.
2. Религията и духовността в културата.
3. Езикът като духовен носител на културата.
4. Изкуство, духовност и култура.

г) Националните култури от епохата на Просвещението досега.
1. Какво е националната държава.
2. Установяване на националните държави в Европа.
3. Национална държава и национална култура.
4. Противоречивост на културата и на националното единство.
5. Днешните национални култури се различават от културите на нациите от миналото.
6. Религиозният признак на културата днес също е променен.

д) Национална култура и духовност: връзки и тенденции.
1. Днес все още съществуват национални култури, макар характерът им да е променен.
2. Глобализацията и загубата на типични национални култури и религии.
3. Центробежни и центростремителни сили в днешните култури и духовността.
4. Развитие на културата и духовността според изискванията на времето.

Християнството в съвременния свят: присъствие или мисия
Християнско свидетелство и християнска мисия

а) Що е християнско свидетелство (мартирия)?
1. Определение на думата „мартирия.”
2. Свидетелството като устно предание и като доверие.
3. „Мартирията” като непосредствено и като косвено свидетелство.
4. Главни черти на християнското свидетелство.
5. „Мартирията” като възпоменание и като мъченичество.

б) Очевидност на християнството в живота на вярващите и в живота на обществата.
1. Очевидност на християнството в живота на обществата.
2. Очевидност на християнството в християнските страни.
3. Очевидност на християнството в живота на вярващите християни.
4. Очевидност на християнството за другите религии.

в) Що е християнска мисия?
1. Определение на думата мисия.
2. „Великият призив” и неговото значение.
3. Мисия сред хората и природата: мисия в цялото Божие творение.
4. Кое е мисия и кое не е мисия.

г) Църквата като мисия.
1. Еклезиологията – наука за същността на Църквата.
2. Видима и невидима Църква.
3. Пратеничеството на Църквата в света.
4. Мисионерството като дейност на малцинството християни.

д) Християнско свидетелство и църковна мисия.
1. Прилики и разлики между свидетелството и мисията.
2. Активно и пасивно християнско свидетелство.
3. Мисионерството като призвание.
 _________________

занятие 14
09.02.2014
Православна християнска духовност
Благочестие и духовност

а) Що е благочестие?
1. Определяне на благочестието.
2. Благочестието е добродетел.
3. Характеристики на благочестието.

б) Нравственост и благочестие.
1. Пряка връзка между нравствеността и благочестието.
2. Разлики между нравствеността и благочестието.
3. Нравствена страна на благочестието.
4. Външен израз на вътрешното благочестие.

в) Религиозни измерения на благочестието. Християнството за благочестието.
1. Религиите и признаване съществуването на духовния свят.
2. Религиозни корени на благочестието.
3. Християнството за благочестието.

г) Благочестието и духовността: връзки и отношения.
1. Благочестието като упражняване в духовност.
2. Благочестието и отношението към греха и злото.
3. Упражняване в благочестие.

д) Съвременни разбирания за благочестието и духовността.
1. Усилия за постигане на благочестие само в земния ни живот.
2. Действително и показно благочестие.
3. Благочестие и отстъпление от вярата.
4. Упражняване в благочестие в днешните християнски общини.

Християнството в съвременния свят: присъствие или мисия
Еклезиологични въпроси на православното богословие

а) Същност на учението за Църквата (еклезиологията)
1. Определение на еклезиологията.
2. Поява и развитие на еклезиологията като богословска наука.
3. Предмет на еклезиологията.
4. Обхват на изследвания на еклезиологията.

б) Учението за Църквата според Свещеното Писание.
1. Разбирането за Църквата и въпросът за спасението.
2. „Образи” на Църквата в Свещеното Писание.
3. Въпросът за старозаветната Църква.

в) Учението за Църквата според Свещеното Предание.
1. Свещено Писание и Свещено Предание.
2. Св. Игнатий Богоносец за Църквата.
3. Св. Киприян Картагенски за Църквата.
4. Св. Кирил Йерусалимски за Църквата.
5. Църквата е апостолска, не светоотеческа.

г) Отделните християнски общини и тяхното учение за Църквата.
1. Църковно-исторически причини за различията в учението за Църквата.
2. Спорните въпроси, отнасящи се до същността на Църквата.

д) Православното богословие и учението за Църквата.
1. Поява на необходимостта от богословско изясняване на същността на Църквата.
2. Църквата е една.
3. Църквата е свята.
4. Църквата е съборна.
5. Църквата е апостолска.
6. Една Църква, проявена в отделните поместни църковни общини.
 _________________

занятие 15
16.02.2014
Православна християнска духовност
Чистота на сърцето

а) Християнското разбиране за сърцето.
1. Сърцето от гледна точка на науките и на народните традиции.
2. Християнството за сърцето на човека.
3. Сърцето на човека и неговата личност.

б) Разумът, чувството и волята и тяхното действие върху сърцето на човека.
1. Трите страни на душата и сърцето на човека.
2. Сърцето – център на човешката личност и на живота на човека.
3. Душевни и духовни чувства на сърцето.

в) Въпросът за чистотата на сърцето.
1. Чистотата на сърцето от гледна точка на човека и на Божието Откровение.
2. Придобиването на чистота на сърцето е евангелска заповед.
3. Пътища за придобиване на чистота на сърцето.
4. Чистотата на сърцето и християнските качества на вярващия.

г) Чистотата на сърцето и „виждането” на Бога.
1. Чистотата на сърцето като придобиване на добродетели.
2. Чистотата на сърцето и неговите помисли.
3. „Виждането” на Бога като възрастване и утвърждаване в духовността и църковността.

д) Съвременни разбирания за чистотата на сърцето.
1. Светско и християнско разбиране за чистотата на сърцето днес.
2. Отбягване на темата за чистота на сърцето в днешно време.
3. Упоменаване на чистотата на сърцето предимно в теоретичен план.
4. Липса на живи примери на вярващи, придобили чисто сърце.
5. Правилно съчетаване на църковен и граждански живот в обществото.

Християнството в съвременния свят: присъствие или мисия
Природата на църквата и нейната мисионерска основа

а) Същност на Църквата.
1. Многостранност на въпроса за същността на Църквата.
2. Църквата е свят народ.
3. Църквата е избран Божи народ.
4. Църквата е Тяло Христово.
5. Църквата е новият Израил.
6. Църквата е Критерият за Истината.
7. Църквата е Храм Божи.

б) Пресветата Троица и Църквата.
1. Лични свойства на Лицата на Пресветата Троица.
2. Отношенията на пратеничество в Пресветата Троица.
3. Църквата като изпълнителка на Божиите определения.

в) Мисията на Пресветата Троица и мисията на Църквата.
1. Мисията на Пресвета Троица.
2. Мисията на Църквата като изява на мисията на Троицата.

г) Църквата като мисия.
1. Божественото и човешкото в Църквата.
2. Вярата и делата на вярата в Църквата.
3. Църквата като мисия начева с кръщението.
4. Църквата като мисия в нейното богослужение.
5. Църквата като мисия в нейното учителство.
6. Църквата като мисия на всички свои членове.

д) Есхатологични основи на църковната мисия.
1. Есхатологията като аспект на Църквата и нейната мисия.
2. Проповедничество на Църквата за Благата вест и за есхатона.
3. Мисията на Църквата в есхатологичен аспект и трънливият път към спасението.
 _________________


занятие 16
23.02.2014
Православна християнска духовност
Исихазъм и духовност

а) Какво е исихазмът?
1. Определение на исихазма.
2. Няколко значения на исихазма.
3. Евангелската основа на исихазма.
4. Дискусионен характер на учението на исихазма.

б) Ролята на ума и на сърцето в молитвения живот.
1. Ролята на ума в молитвения живот.
2. Ролята на сърцето в молитвения живот.
3. Волята на човека като ръководена от ума и сърцето на вярващия сила.

в) Очистване на ума и сърцето като стремеж за богосъзерцание.
1. Чистите по сърце ще видят Бога.
2. Опазване и очистване на сърцето.
3. Делание и съзерцание.

г) Таворската светлина.
1. Евангелското откровение за Таворската светлина.
2. Таворската светлина и исихазмът.
3. Кратко определение на учението за нетварната Светлина и Божията благодат.
4. Светостта и постигането на обожението.

д) Исихазъм и духовност.
1. Исихазъм, духовна дисциплина и духовност.
2. Съдействие на Божествената благодат и съчетаване с Христа.
3. Неотклонно придържане към духовните упражнения.

Християнството в съвременния свят: присъствие или мисия
Литургични основания на православието и неговата мисия днес

а) Богослужебната основа на християнството.
1. Няма религия без богослужебен живот.
2. Определение на думата богослужение.
3. Служението на Бога в старозаветната епоха.
4. Ранното богослужение в християнската Църква.
5. Главни елементи на християнското богослужение.
6. Богослужебни действия, предмети и символи.

б) Богослужебният характер на православието.
1. Православието е богослужение и богослужението е Православие.
2. Същността на богослужението и неговите видове.
3. Богослужебен характер на Православието.

в) Същност на православния литургичен живот.
1. Общинен характер на християнството и на литургичния живот на вярващите.
2. Литургичен живот означава богослужебен живот.
3. „Помнене” на всички дни през годината.
4. Литургичен живот и езикът на богослуженията и на църковния живот.

г) Света литургия и мисия на Църквата.
1. Литургия и мисия: има ли нещо общо между тях?
2. Утвърждаване не само във вярата, но и в делата на вярата.
3. Литургия и мисия: едното произтича от другото.

д) Литургични основания на православието и неговата мисия днес.
1. Православието днес продължава да бъде литургична религия.
2. Мисионерска ли е православната църква?
3. Четири препятствия пред православната мисия днес.
4. Православието може да осъществява мисия.
 _________________занятие 17
02.03.2014
Православна християнска духовност
Църковните тайнства и духовният живот

а) Какво е тайнство? Какво е християнско тайнство?
1. Явното, неявното и тайното в живота на човека.
2. Тайнството като религиозен феномен.
3. Кои тайнства са християнски?

б) Църковните тайнства.
1. Тайнствата преди учредяването на Църквата като общество от вярващи.
2. Кои тайнства са църковни тайнства?
3. Тайнствата в древната Църква.
4. Тайнствата и тяхното разнообразие в отделните християнски общини.
5. Две страни и два аспекта на тайнствата.

в) Връзка на тайнствата на Църквата с духовността.
1. Тайнствата като изява на Божията благодат и на Светия Дух.
2. Действителност и действеност на тайнствата и духовността.
3. Тайнствата изискват подготовка за приемането им.

г) Църковен живот и духовен живот.
1. Църковният живот като „ходене на църква.”
2. Църковният живот като просвещаване с истините на Свещеното Писание и Свещеното Предание.
3. Църковният живот като поучаване от светоотеческото наследство и православното богословие.
4. Църковният живот като духовно ръководство.
5. Църковният живот като молитвен живот.

д) Съвременни измерения на тайнствения и духовния живот.
1. Поява на възможности за най-пълно участие в тайнствения живот на Църквата.
2. Тайнството света евхаристия и проблемите свързани с него.
3. Кръщението при липса на оглашение.
4. Тайнството брак и проблемите свързани с него.
5. Тайнството свещенство и проблемите свързани с него.

Християнството в съвременния свят: присъствие или мисия
Евхаристични основания на Православието и неговата мисия днес

а) Същност на светата Евхаристия.
1. Определение на евхаристията.
2. Подготовка за установяване на тайнството.
3. Установяване на тайнството.

б) Евхаристични основания на Православието.
1. Значение на евхаристията за Православието.
2. Същност на православното разбиране за светата евхаристия.
3. Приемане на светото Тяло и Кръв Господни от вярващите.

в) Светата Евхаристия като мисионерски призив.
1. Споделяне и с другите на евхаристичната радост.
2. Мисионерският императив.
3. Евхаристичното „връщане в света” като мисия на Църквата.
4. Евхаристичният устрем трябва да бъде предаван и на другите.

г) Вътрешна и външна мисия на Църквата.
1. Два типа вярващи в църковното събрание.
2. Вътрешна и външна мисия на Църквата.
3. Вътрешната мисия на Църквата като вътрешноцърковна дейност и дълг на християните.
4. Въпросът за мисионерското призвание.

д) Съвременни измерения на православната мисия като евхаристична мисия.
1. Правилност на православната мисия.
2. Евхаристичните общини и мисионерският проблем.
3. Несъответствие на теория и практика в православната мисия.
 _________________


занятие 18
09.03.2014
Православна християнска духовност
Православни догмати и духовност

а) Що е догмат?
1. Значения на думата „догмат.”
2. Главни белези на догматите.
3. Догматите като богочовешки формулировки.
4. Догмат и догматична формулировка.

б) История на догматите. Установяване на православните догмати.
1. Догматите като историческо и извънисторическо явление.
2. Потенциално и действено присъствие на догматите в Свещеното Предание и Свещеното Писание.
3. Формулирането на догматите в хода на уточняване на църковното учение.

в) Връзка между догматите и духовността.
1. Съществува ли връзка между догматите и духовността.
2. Духовността се придобива чрез приемане на догматите в сърцето и ума на вярващия.
3. Догмати, молитвен живот и християнска духовност.

г) Живот в догматите и духовно подвизаване.
1. Животът в догматите е живот в Църквата.
2. Живот в догматите чрез цялото същество на вярващия.
3. Живот в догматите чрез богослужението, молитвите, покаянието, причастието и т.н.

д) Съвременни разбирания за християнските догмати и духовността.
1. Православието и до днес пази древните определения неизменни и точни.
2. Използването на съвременните езици в богослужението и изразяването на догматите.
3. Необходима е по-нататъшна просветна християнска дейност.
4. Доброто познаване на догматите е гаранция за правилен църковен живот.

Християнството в съвременния свят: присъствие или мисия
Християнство и нация

а) Възникване на християнството и възникване на нациите.
1. Християнството като вярата на конкретна община, на конкретно време и конкретно място.
2. Определяне на нацията.
3. Нацията като политическо образование.
4. Нацията като етническо образование.
5. Възникване на нациите.
6. Възникване и развитие на нациите и християнството в тях.

б) Национални черти на християнството.
1. Християнството като проява на вярата на християните в конкретни национални рамки.
2. Особености на християнството, изповядвано от хората, живеещи в различни крайща на земята.
3. Християнството и преводите на Свещеното Писание.
4. Националните черти на християнството като допълнителен „интериор” в храмовете.
5. Поведението на вярващия като признак за принадлежност към дадена национална църква.

в) Западните църкви и нациите.
1. Римокатолическата църква и националните белези в отделните общини.
2. Протестантските общини и националните белези в тях.

г) Източните църкви и нациите.
1. Национални разлики в православните църкви на Ориента.
2. Установяване на национални черти в източноправославните общини.
3. Националните черти на християнството не засягат учението на Църквата и църковната практика.

д) Християнство и нация в съвременна перспектива.
1. Тенденция към разколебаване на националните църковни граници.
2. Националните черти на християнството и мисията на Църквата.
3. Проповед на Православието, без то да бъде свързвано с конкретна национална църква.

 _________________занятие 19
16.03.2014
Православна християнска духовност
Покаяние и духовност

а) Що е покаяние?
1. Определение на покаянието.
2. Покаянието като тайнство.
3. Вътрешно и външно (с думи) изразяване на покаянието.
4. Резултатът на покаянието.

б) Необходимост от покаяние.
1. Естествена необходимост от разкаяние за стореното.
2. Чувство за греховност и покаяние.
3. „Познай себе си” и греха в себе си.
4. Покаянието и Божията милост.

в) Покаяние, нравственост и морално поведение.
1. Морални принципи и нравственост в живота на човека.
2. Покаяние и срам.
3. Степенуване на добрите и злите помисли и дела.
4. За Бога няма голям и малък грях: всеки сторен грях ни отдалечава от Него.
5. Броят на греховете.
6. Връзката на греховността с моралните принципи на обществата.

г) Връзка на покаянието с духовността.
1. Покаянието като духовна същност.
2. Греховни състояния по отношение към Бога и към ближния.
3. Покаянието и борбата срещу страстите.
4. Покаянието е необходимо за каещия се, не за Бога.
5. Покаяние и изповед.

г) Съвременна практика на покаянието и стремежът към духовност.
1. Покаянието като център на тайнствата на Църквата.
2. Съществуването на различия в разбирането и практикуването на покаянието.
3. Учението на Църквата за покаянието и днешното разбиране за него.
4. Днешното разбиране за покаянието и епитимията.

Християнството в съвременния свят: присъствие или мисия
Християнство и култура

а) Същност на културата.
1. Културата като черта на отделния индивид.
2. Културата като черта на цяло общество.

б) Християнството и културата в древността.
1. Религията на римляните, митовете и легендите и християнството.
2. Културното многообразие на народите от средиземноморието и християнството.
3. Културна идентичност на християнството в древния свят.

в) Християнството и културата през Средновековието.
1. Разпространение на християнството през Средновековието.
2. Културата на латинския Запад и християнството.
3. Културата на православния Изток и християнството.
4. Схизмата от 11 в. и установяването на латинска и гръко-славянска културна традиция в християнството.
5. Настъпването на нова епоха за християнството.

г) Християнството и културата през последните два века.
1. Духът на новото време от периода на Реформацията насам и християнството.
2. Новите идеологии на 19 и 20 век и християнството.
3. Националните държави и култури и християнството през 20 в.
4. Възникване на икуменическото движение.

д) Християнство и култура в съвременността.
1. Формирането на „глобална култура” и християнството.
2. Днешната светска култура и отношението на християните към нея и към собствените църковни общини.
3. Подражание и имитация на културни образци и ролята на християнството.


4. Стремеж за поддържане на истинска църковна култура и църковен живот в християнските
 _________________занятие 20
23.03.2014
Православна християнска духовност
Пост и духовност

а) Що е пост?
1. Определение на поста.

2. Постите в отделните религии.

3. Християнският пост.

б) Необходимост от пости.

1. Постите като неизбежна част от телесното и духовното подвизаване.

2. Постът като природна необходимост.

3. Постът като социално-икономическа необходимост.

4. Постът като предписание на религиите.

в) Пости и здраве.

1. Постът не е лечебна диета.

2. „Здрав дух в здраво тяло.”

3. Постът не е догмат и той има индивидуална основа, макар и даден за всички вярващи.

г) Духовни измерения на постите.

1. Духовното начало – водещо в постите.

2. Постът не като цел, а като средство за постигане спасение на душата.

3. Пост и молитвен живот.

4. Пост и покаяние.

д) Съвременни схващания за постите и духовността.

1. Неспазване на постите поради страх от навреждане на здравето.

2. Неспазване на постите поради „чистота на сърцето.”

3. Постите в сряда и петък – рядка практика.

4. Постене или непостене по време на пътуване.

5. Прекаленост в изискването за постене.

6. Постите и притчата за фарисеина и митаря.


 

Християнството в съвременния свят: присъствие или мисия

Християнство и обреди
а) Що е обред?
1. Определение на обреда.
2. Християнските обреди.

б) Богослужение и обред.
1. Богослужението като обредно християнско действие.
2. Богослужебната обредност, сравнена с театралното действие.
3. Активно участие на вярващите в богослужебната обредност.

в) Чинопоследование и обред.
1. Определение на чинопоследованието.
2. Прилики и разлики между чинопоследованието и обреда.
3. Трудности при усвояването на чинопоследованията на отделните служби.

г) Християнски обреди и национални черти.
1. Християнските обреди са обреди на конкретни християнски общини.
2. Национални черти на християнската обредност.
3. Плюсове и минуси на националната християнска обредност.

д) Християнските обреди в съвременността.
1. Християнската обредност е характерна черта на съвременното християнство.
2. „Нарушаването” на обредността и благодатната сила на богослужебните действия.
3. Християнската обредност и различията в културата на обществата.
4. Съхраняване на ценното на обредността и отърваване от нездравите практики.
 

 _________________

 3 семестър: 30.03.2014 – 29.06.2014
30.03.2014

занятие 21Православна християнска духовност
Православната молитва

а) Що е молитвата? 
1. Определение на молитвата.
2. Молитвата в различните религии и езическите култове. 

б) Необходимост от молба и молитва. 
1. Ролята на молбата в живота на човека.
2. От молба към молитва към Бога.
3. Молитвата като необходимост и заповед на Бога към хората. 

в) Видове молитви и начини на молене. 
1. Три главни черти на молитвата.
2. Частна и обществена молитва.
3. Хвалебна, благодарствена, просителна, покайна, ходатайствена и други видове молитва.
4. Условия и начини на отправяне на молитва. 

г) Молитва и духовност. 
1. Молитвата, духовността и животът в Христа.
2. Молитвата като духовно дихание и среща с Бога. 

д) Молитвен живот. 
1. Молитвен живот и живот в молитвата.
2. Молитвеното правило.
3. Въпросът за броя на казваните молитви.
4. Молене с готови молитви или със свои думи.
5. Подвизаване чрез молитва и чрез другите спасителни средства на Църквата.


Християнството в съвременния свят: присъствие или мисия
Православието и другите християнски общности

а) Християнство и светоглед.
1. Определение на светогледа.
2. Необходимостта от светоглед за човека.
3. Аспекти на светогледа.
4. Видове светоглед.
5. Християнство и светоглед. 

б) Светогледът на западния човек и неговото християнство. 
1. За термина „западен” и „източен” човек.
2. Черти на западния човек от времето преди Христа.
3. Черти на западния човек след Христа. 

в) Светогледът на източния човек и неговото християнство. 
1. Черти на източния човек преди Христа.
2. Черти на източния човек след Христа. 

г) Поява на различия в християнското учение на източните и западните християнски общини. 
1. Различията между хората и между християните като естествено явление.
2. Различията като положителна и като отрицателна тенденция в отношенията между християните. 

д) Развитие на различията и поява на тенденциите за разделение между християните. 
1. Развитие на различията между християнските общини до времето на Великия разкол.
2. Развитие на различията пред Средновековието. 
3. Различията между християните като нееднаквост в разбирането на Христовото учение и на църковния живот.


 _________________


27.04.2014

занятие 22

Православна християнска духовност
Духовна трезвост

а) Какво е трезвостта (трезвението)?

б) Психологически характеристики на трезвостта.
1. Психологически и психиатрични аспекти на трезвостта.
2. Четири психологически характеристики на трезвостта.

в) Християнското разбиране за духовната трезвост.
1. Трезвостта като християнска добродетел.
2. Трезвостта като духовна борба срещу злото и като духовен подвиг.

г) Православното разбиране за духовната трезвост.
1. Общото и различното в разбирането за духовната трезвост в православната и римокатолическата църква.
2. Православното разбиране за духовната трезвост.

д) Съвременни прояви на духовна трезвост.
1. Трудности в придобиването на трезвен живот.
2. Трезвението и борбата срещу самомнението и самоизмамата.
3. Трудности в „познаването на себе си.”
4. Трезвението изисква големи усилия и мъжество.
5. Нови възможности за запознаване с християнския опит в трезвението.

Християнството в съвременния свят: присъствие или мисия
Православието и римокатолицизмът

а) Причини и характер на Великия разкол от 1054 г.
1. Политически причини за разкола.
2. Собствено църковни причини за разкола.
3. Личностни причини за разкола.

б) Същност на римокатолицизма.
1. Изясняване смисъла на термините „римски” и „католически.”
2. Изясняване на термините „католически” и „римокатолически.”
3. Ролята на град Рим и на римската църква в древността.

в) Учението на римокатолическата църква.
1. Единност на учението на Църквата до 1054 г.
2. Учението за изхождането на Светия Дух и от Сина („филиокве”).
3. Учението за индулгенцията.
4. Учението за чистилището.
5. Учението за главенството и папската непогрешимост.
6. Учението за непорочното зачатие на Дева Мария.
7. Учението за възнесението на Дева Мария.
8. Учението за отделните тайнства на Църквата и тяхното извършване.
9. Други учения и особености на римокатолическата църква.

г) Римокатолическата църква след Втория Ватикански събор.
1. Значение на Втория Ватикански събор.
2. Последствия от решенията на Втория Ватикански събор.

д) Съвременно състояние на римокатолицизма. Отношения между римокатолическата и православната църква.
1. Съвременна статистика и география на римокатолическата църква.
2. Съвременно управление на римокатолическата църква.
3. Отношения между православната и римокатолическата църква.  _________________


04.05.2014 г.

занятие 23

Православна християнска духовност
Духовност и святост

а) Какво е светостта?

1. Определение на думата свят.  
2. Светостта по отношеине на Бога. 
3. Светостта по отношение на лица, предмети, места, явления, действия. 
4. Същностна и нравствена характеристика на светостта.

б) Молитва и духовни подвизи.

1. Молитвата като първа стъпка към светостта. 
2. Придобиване на правилен молитвен навик. 
3. Какво е християнският подвиг. 
4. Какво е духовният подвиг. 
5. Молитвата и духовния подвиг като синергия на човешкото и Божественото.

в) Светостта като отношение.
1. Светостта като отнасяне (като отношение) на вярващия към Бога. 
2. Стремежът към святост като процес на обожение. 
3. Светостта и духовното съвършенство като отношения между човека и Бога. 
4. Отношението на вярващия към другите хора като показател за отношение в светостта.

г) Духовност и святост.
1. Обусловеност на светостта от духовността. 
2. Светостта като път и стремеж към Бога. 
3. Кой е светецът. 
4. Добрите дела и пътят на светостта.

д) Съвременни измерения на светостта.
1. Трудност в определянето на това какво е светостта. 
2. Разбирането за светостта като състояние на вярващия в отвъдния живот. 
3. Разбиране за светостта като състояние на вярващия в този живот. 
4. Други съвременни разбирания за светостта. 
5. Съвременни разбирания за светостта от отделните християнски общности.

Християнството в съвременния свят:
присъствие или мисия
Православието и протестантските общности

а) Причини и характер на появата на протестантизма.
1. Поява на протестиращите срещу извращенията на западната църква. 
2. Мартин Лутер и индулгенциите. 
3. Признаване на лутеранството за позволена християнска вяра. 
4. Причини за появата на реформатството. 
5. Възникване на анабаптизма. 
6. Вътрешно-църковни и политически причини за възникването на протестантизма.

б) Същност на протестантството.
1. Трудност при определяне на същността на протестантизма. 
2. Реформа на църквата и на социално-политическия живот.
3. Три принципа за съотношението между вярата, спасението и църковната организация. 
4. Раздробеност и нееднородност на учението и църковната практика.

в) Учението на протестантизма.
1. Поява на първите протестантски общини и на тяхното учение. 
2. „Петте единствени” постулата на протестантизма. 
3. Разбирането за тайнствата. 
4. Различното разбиране за светата евхаристия. 
5. Други учения на протестантските общини.

г) Протестантизмът през последните два века.
1. Магистратна и радикална реформация и възникването на редица протестантски общини. 
2. Възникване на нови протестантски общности през 19 и 20 век. 
3. Възникване на нетринитарни общини от вярващи, наричащи себе си християни.

д) Съвременно състояние на протестантските общини. Отношения между протестантските общини и православната църква.
1. Статистика на протестантизма. Лутерански протестантски общини и движения. 
2. Реформатски протестантски общини и движения. 
3. „Съвременни” протестантски общини и движения. 
4. Индивидуализмът на протестантските общини и движения.
5. Отношения между протестантските общини и православната църква.
 _________________
11.05.2014 г.занятие 24Православна християнска духовност

Богообщениетоа) Общуването като основа за реализирането на човешката личност.

1. Общуването – главна човешка черта.

2. Общуването като изразяване, възприемане и реакция.

3. Общуването като личностен  процес.

4. Функции на общуването.б) Общуването в психологическа и в християнска светлина.
1. Вербално и невербално общуване.
2. Лично и делово общуване.
3. Доверчиво и конфликтно общуване.
4. Манипулативното общуване.
5. Въпросът за монологичното общуване.
6. Емпатично и апатично общуване.
7. Стереотипното общуване.
8. Егоистично и алтруистично общуване.

в) Молитва и общуване с Бога.
1. Молитвата невинаги е общуване с Бога.
2. Общуването с Бога винаги е молитвено.

г) Богообщението в православното богословие.
1. Бог като Инициатор на богообщението.
2. Богообщението като признаване на Бога за Господар на живота на вярващия.
3. Богообщението и спасението на душата.
4. Любовта към Бога и ближните и богообщението.
5. Степени на богообщението.
6. Богообщението като Божия заповед.

д) Съвременни разбирания за богообщението.
1. Различно разбиране между християните за начините на духовно подвизаване.
2. Как днес разбираме молитвата към Бога.
3. Съвременното разбиране за греха и страстите и за богообщението.

Християнството в съвременния свят: присъствие или мисия
Православието и англиканизмът

а) Причини и характер на появата на англиканизма.
1. Англиканизмът като християнска общност и като явление в църковния живот.
2. Причини за възникване на англиканизма и неговият характер.

б) Същност на англиканизма.
1. Същността на англиканизма като типично английско църковно явление.
2. Англиканизмът в САЩ.
3. Англиканизмът като „Англиканско общение.”

в) Учението на англиканската община.
1. „Книгата за общо богослужение” – главен документ на учението.
2. Тридесет и деветте члена на англиканската вяра.
3. Римокатолически и протестантски елементи в учението на англиканизма.

г) Англиканизмън през последните два века.

д) Съвременно състояние на англиканизма. Отношения между англиканските общини и православната църква.
1. „Англиканското общение” в съвременния свят.
2. Главни инструменти на управление на англиканската църква.
3. Съвременното богослужение на англиканската църква.
4. Разделения в съвременния англиканизъм.
5. Съвременната англиканска църква в Англия.
6. Англиканските общини и православието.

 _________________

18.05.2014 г.

занятие 25

Православна християнска духовност
Православна духовност и псевдодуховност


а) Светски измерения на духовността.
1. Духовността на творческите личности.
2. Добрината и духовността.
3. Духовността като религиозен феномен.

б) Религиозни измерения на духовността.
1. Духовността произтича от Бога.
2. Духовността е християнска.
3. Характерни черти на религиозната духовност.

в) Собствени представи и практики на духовност и църковните критерии за духовност.
1. Едно учение и духовност, но разбирани различно от отделните вярващи.
2. Собствени представи за духовността и критериите на Църквата.
3. Съчетаване на личен духовен опит с църковните критерии.

г) Какво е псевдодуховност?
1. Какво е духовността.
2. Какво е псевдодуховността.
3. Псевдодуховност, бездуховност, суета, суеверие.

д) Прояви на псевдодуховността и на правилната духовност.
1. Трудности при откриването на псевдодуховността.
2. Смесване на духовността с псевдодуховността и трудностите при откриването й.
3. Липса на правилно разбиране за псевдодуховността в днешно време.
4. Църковно поучение и духовно поучение.


Християнството в съвременния свят: присъствие или мисия
Християнството и секуларният свят


а) Установяване на секуларизма като неотменна черта на съвременните общества.
1. Определение на секуларизма.
2. Същност на секуларизма.

б) Характерни особености и черти на секуларизма.
1. Главни белези на секуларизма.
2. Секуларизмът като равнопоставеност.
3. Държавен секуларизъм и секуларизъм на обществото.

в) Отношение на християнството към секуларизма.
1. Противоречивост на възприемането на секуларизма от християнството.
2. Църквата настоява за ограничаване на секуларизма.

г) Отношение на секуларизма към християнството.
1. Две отношения между секуларизма и християнството.
2. Противопоставеност на секуларизма на християнството.
3. Секуларизмът като „защита” на християнството.
4. Секуларизмът: религията е частно, а не обществено дело.

д) Съвременни измерения на отношенията между християнството и секуларния свят.
1. Секуларизмът в развитите демокрации и в по-слабо развитите страни.
2. Семейството и традицията като пазител на църковното.
3. Търсене на баланс между секуларизма и църковното.

 _________________

25.05.2014 г.

занятие 26

Православна християнска духовност
Проблемът за духовното отъждествяване

а) Отъждествяването като психологическа категория.
1. Неизбежност на отъждествяването в човешкия живот.
2. Психология на отъждествяването.

б) Видове отъждествявания на човека с околни предмети, хора или явления.
1. Подражание и отъждествяване.
2. Частично и пълно отъждествяване.
3. Външно и вътрешно отъждествяване.
4. Социализацията на личността като вид отъждествяване.
5. Отъждествяването и сънят на човека.

в) Що е духовно отъждествяване?
1. Светско и християнско разбиране за отъждествяването.
2. Ценностно-нравствена ориентация на духовното отъждествяване на вярващите.
3. Психологически аспекти на духовното отъждествяване.

г) Духовното отъждествяване като проблем.
1. Духовното отъждествяване в положителен и отрицателен план.
2. Духовното отъждествяване в някои религии.
3. Проблематичност в християнското духовно отъждествяване.

д) Съвременни прояви на духовното отъждествяване.
1. Древни свидетелства за вредата от духовното отъждествяване.
2. Духовно отъждествяване с лъжа, фантазии, емоции.
3. „Новите” църкви и духовното отъждествяване.


Християнството в съвременния свят: присъствие или мисия
Християнство, ереси и секти

а) Що е ерес и секта?
1. Определение на ереста.
2. Усвояване на съвременното значение на ереста.
3. Определение на сектата и нейната същност.

б) Причини за появата на ереси и секти в християнството.
1. Ереста като неутрално направление или школа във философията или религията.
2. Ересите като отклонение от официалното християнство.
3. От еретично учение към сформирането на секта.

в) Ереси в християнството в неговата история.
1. Разликите между християните като разногласия и като ерес.
2. Четири типа ереси.

г) Секти в християнството в неговата история.
1. Ерес и секта.
2. Възникването на секти от Средновековието насам.
3. Еднаквост в разбирането на сектите от страна на римокатолическата и православната църква.
4. Ереси и секти в поместните православни църкви.
5. Личен момент в определянето на ересите и сектите.

д) Съвременно състояние на сектантството и ересите в християнството.
1. Различно тълкуване на ересите и сектите в миналото и днес.
2. Различно тълкуване на ересите и сектите в православието.
3. Съвременни „духовници” и въпросът за ересите.


 _________________


01.06.2014

занятие 27

Православна християнска духовност
Духовна прелест

а) Какво е прелестта?
1. Определяне на прелестта
2. Християнството за прелестта.

б) Житейски и духовни измерения на прелестта.
1. Житейски измерения на прелестта.
2. Духовни измерения на прелестта.
3. Душевни и духовни измерения на прелестта.

в) Прелестта като духовен проблем.
1. Различно разбиране на нравствените критерии и на прелестта.
2. Човечеството в търсене на критериите за това що е прелест.
3. Правилно разбиране на светската прелест (възхита) и духовната прелест (самоизмама)

г) Видове духовна прелест.
1. Духовната прелест според евангелието.
2. Определяне на духовната прелест от светите отци на Църквата.
3. Прелестта като собствено мнение, въображение и заблуда от страна на злите сили.
4. Духовният старец и предпазването от прелестта.
5. Начини за предпазване от духовната прелест.
6. Църковната община – основа на борбата срещу прелестта.

д) Съвременни измерения на духовната прелест.
1. Аскетичното и църковно-светското разбиране за греха, страстите и прелестта.
2. Съвременните „лечителни средства” срещу прелестта.
3. Сънища и духовната прелест.
4. „Посмъртен опит” и прелестта.
5. „Небесен опит” и прелестта.


Християнството в съвременния свят: присъствие или мисия
Християнство, разколи и сектантство

а) Що е разкол?
1. Определение на разкола.
2. Разкол, ерес и секта.
3. Промяната на църковната юрисдикция като определител на разкола.

б) История на християнските разколи.
1. Липса на разколи през първите векове на християнството.
2. Разколи през 5 век.
3. „Великият разкол” между Изтока и Запада.
4. Разколи в римокатолическата църква.
5. Разколи в православната църква.

в) Поява на сектантството в отделните християнски общини.

г) Съвременно състояние на сектантството в неправославния християнски свят.
1. Трудност при определянето на сектантството в римокатолическата църква и протестантските общини.
2. Различни класификации на сектите.
3. Секти в римокатолицизма.

д) Съвременно състояние на сектантството в православните църкви.
1. Основи на православното сектантство.
2. Прекалена ревност към вярата и сектантството.
3. Църковният календар и сектантството.
4. Влиянието на неправославни общини върху православието.
5. Духовният живот на някои православни подвижници и сектантството.

 _________________08.06.2014 г.занятие 28


Православна християнска духовност

Духовност и мистицизъма) Тайното (мистичното) в живота на човека.

1. Човешкият живот като тайна.

2. Тайното в историята на човечеството.

3. Тайното в света и в човека.

4. Тайното и мистичното като неотменна черта на хората и човечеството.

б) Същност на мистицизма.
1. Определение на мистицизма.
2. Мистицизмът и връзката му с духовното.
3. Мистицизмът и връзката му с човешкото познание.
4. Мистицизмът и човешкият опит.
5. Мистицизмът и връзката на човека с Бога.

в) Връзка между мистицизъм и духовност.
1. Мистицизмът като духовно явление.
2. Материални и духовни съставляващи на мистицизма.
3. Мистицизъм и субективен опит.
4. Мистицизъм и нерационалното в човека.

г) Църковните тайнства и духовният живот на християнина.
1. Църковните тайнства като реалност за вярващия, а не мистика.
2. Църковното тайнство и освещаването като преодоляване на мистицизма.
3. Църковните тайнства като мерило за тайното и мистичното.

д) Духовност и мистицизъм в съвременното християнство.
1. Видения и мистичност в живота на човека днес и православното им разбиране.
2. Три вида „мистично” познание в съвременното християнство.
3. Рационализъм и мистицизъм в съвременния живот на вярващите и вярата в мистичното.

Християнството в съвременния свят: присъствие или мисия
Християнството и другите религии

а) Поява на религията в живота на обществата и установяване на „световните” религии.
1. Нееднозначно разбиране за религията и за религиозността.
2. Кои са световните религии.
3. Други практики, оказващи влияние върху религиите и религиозността.

б) Християнството и отношението му към другите две монотеистични религии.
1. Християнството и юдаизмът.
2. Християнството и ислямът.
3. Разбирането на християнството за ближния, за брата и сестрата в Христа.

в) Християнството и отношението му към другите религии.
1. Бог се открива на всички чрез творението.
2. Нежелание на другите религии да научат за Христовото благовестие.
3. Християнството очаква обръщане на другите религии към Христовото благовестие.

г) Християнството и отношението му към псевдорелигиозните учения и практики.
1. Характер на псевдорелигиозните учения и практики.
2. Теософията.
3. „Християнска наука.”
4. „Небесната врата.”
5. „Църквата на райол” и клонирането.

д) Християнството и религиите в съвременния свят.
1. Статистика на религиите в света.
2. Мисията на Църквата за привличането на народите към евангелието: успехи и проблеми.
3. Ислямът и християнството.
4. Силата на християнството днес.


 _________________

15.06.2014 г.занятие 29


Православна християнска духовност

Духовността и проблемът за общочовешките права

и общочовешката нравственоста) Съществуват ли общочовешки права?

1. Различни разбирания за това що е правото.

2. Естествени и юридически права.

3. Нравствена насоченост на правата.
4. Правата на човека като ново явление в историята.
5. Основни (базисни) човешки права.
6. Задълженията като разновидност на правата.
7. Нравствен универсализъм и нравствен релативизъм.

б) Съществува ли общочовешка нравственост?
1. Нееднозначно разбиране за нравствеността от отделните общества.
2. Взаимна зависимост на съществуване и взаимно признаване на права.
3. Условен и извън условен характер на човешката нравственост.
4. Абстрактен характер на нравствеността.
5 „Общочовешката” нравственост като конкретно приложение на абстрактните нравствени категории.

в) Връзка между права, нравственост и духовност.
1. Пряка връзка между правата на човека и неговата нравственост.
2. Стремеж за придаване на общочовешко значение на нравствените категории.
3. Духовни основи на правата и на човешката нравственост.
4. Принудата като инструмент на нравствеността.

г) Правата на човека и неговата духовност като проблем в християнството.
1. Критерият на нравствеността – проблемен за светското й разбиране.
2. Критерият на нравствеността – проблемен за някои християнски общности.
3. Светско разбиране на Божественото откровение.
4. Въпросът за правата и нравствеността засяга всички християни.
5. Проблематичност в спазването на правата от християните.

д) Съвременни разбирания и практики на човешките права и на духовността.
1. Два вида права на човека.
2. Характерни белези на социалните и на политическите права.
3. Културен релативизъм и нравствен универсализъм и релативизъм.
4. Стремеж към благополучие и към приемане на „общочовешки” права и нравственост.
5. Видове права на човека: желани, възможни или необходими.
6. Международни документи за правата на човека и наблюдаване на тяхното спазване.
7. Нарушения на правата на човека днес.
8. Ролята на християнството за правилното разбиране на правата на човека.

Християнството в съвременния свят: присъствие или мисия
Въпросът за църковното ръководство

а) Какво е църковното ръководство?
1. Какво е ръководството.
2. Религиозното ръководство.
3. Църковното ръководство.

б) Христовите и апостолските основания на църковното ръководство.
1. Христовите основания на църковното ръководство.
2. Апостолските основания на църковното ръководство.

в) Църковното ръководство в историята на отделните християнски общини.
1. Възникване на църковното ръководство и неговите три степени.
2. Разколебаване на тристепенната система на църковно ръководство.
3. Православното разбиране за църковното ръководство.

г) Църковното ръководство в римокатолицизма и протестантизма днес.
1. Църковното ръководство в съвременната римокатолическа църква.
2. Църковното ръководство в протестантските общини.

д) Апостолска приемственост и Божествена осветеност на православната църковна йерархия.
1. Апостолска приемственост на православното църковно ръководство.
2. Божествена осветеност на православното църковно ръководство.
3. Въпросът за авторитаризма в православното църковно ръководство.
4. Лекуване на недъзите в православното църковно ръководство.
5. Видове служения в Църквата и отношението на православието към тях.
  _________________22.06.2014 г.занятие 30Православна християнска духовност

Православна духовност в съвременния секуларен свят

(занятие-обобщение)

1. Духовност и човешка личност.
- Какво е човекът (съставни части на човека);
- Какво е личността (структура на личността);
- Божи образ и Божие подобие в човека;
- Какво е духовността: светско и църковно разбиране.

2. Духовност и религиозност.
- Какво е религията;
- Какво е религиозността;
- Какво е вярата;
- Религиозност и духовност в християнството и в православието.

3. Духовност и чистота на сърцето.
- Какво е сърцето на човека;
- Какво е чистота на сърцето;
- Чистота на сърцето и „виждането” на Бога;
- Духовност и чистота на сърцето.

4. Духовност и църковни тайнства.
- Какво е тайнство;
- Какво е църковно тайнство;
- Църковен живот и духовен живот;
- Духовност и църковни тайнства.

5. Духовна трезвост.
- Какво е трезвението;
- Разбиране за трезвението в общохристиянски план;
- Разбиране за трезвението в православието;
- Съвременни прояви на духовната трезвост.

6. Духовност и молитва.
- Какво е молитвата;
- Видове молитви и начини на молене;
- Молитвен живот;
- Молитва и духовност.

7. Духовност и святост.
- Какво е светостта;
- Светостта като отношение;
- Какво е духовният подвиг;
- Духовност и святост.

8. Духовност и духовна прелест.
- Какво е прелестта;
- Прелестта като духовен проблем;
- Видове духовна прелест;
- Духовност и прелест.

9. Духовност, човешки права и нравственост.
- Какво е правото;
- Какво е моралът и нравствеността;
- Правата на човека като проблем в християнството.

10. Съвременни измерения на духовността.
- Как се разбира духовността днес;
- Духовността в неправославните християнски общини;
- Православна духовност и съвременни предизвикателства.

Християнството в съвременния свят: присъствие или мисия
Християнството в 21 век: присъствие или мисия
(занятие-обобщение)

1. Какво е християнството.
- Възникване на християнството;
- Утвърждаване на християнството;
- Силни и слаби страни на християнството;
- Християнството като вяра и като религия.

2. Какво е православието.
- Възникване на православието;
- Утвърждаване на православието;
- Силни и слаби страни на православието;
- Православието като вяра и като религия.

3. Догмати и учение на християнството.
- Какво е догмат и учение;
- Догмати на християнството;
- Догмати на православието;
- Въпросът за неизменността и за развитието на догматите.

4. Християнско присъствие или дейно свидетелство.
- Християнството като факт на обществения живот;
- Християнството като присъствие;
- Какво е християнско свидетелство;
- Дейно и недейно християнско свидетелство.

5. Църковен живот и християнска мисия.
- Какво е църковен живот;
- Какво е християнската мисия;
- Разлики и прилики между църковния живот и мисията на Църквата.

6. Православна еклезиология.
- Какво е еклезиология;
- Учението за Църквата според Свещеното Писание;
- Учението за Църквата според Свещеното Предание;
- Православното богословие и учението за Църквата.

7. Литургични основания на православието.
- Какво е богослужебната основа на православието;
- Какво е литургичната основа на православието;
- Какво е „литургия след литургията”;
- Литургия и мисия на Църквата.

8. Римокатолицизъм и протестантство.
- Възникване на римокатолицизма;
- Учение и практика на римокатолицизма;
- Възникване на протестантизма;
- Учение и практика на протестантските общности;
- Възникване на англиканизма;
- Учение и практика на англиканските общности.

9. Отношенията между Църква и държава.
- Възникване на националните държави;
- Възникване и утвърждаване на секуларизма;
- Отношение на секуларната държава към Църквата;
- Отношение на Църквата към секуларната държава;
- Примери на „държавни” църкви в Европа.

10. Християнството в 21 век: присъствие или мисия.
- Съвременното християнство: статистика и факти;
- Съвременното православие: статистика и факти;
- Примери на християнско присъствие днес;
- Примени на православно присъствие днес;
- Християнството в 21 век: проблеми и перспективи. 
_____________________
_____________________

29.06.2014 г.Провеждане на изпит

за получаване на църковен сертификат

І. Изпитни въпроси по дисциплината
„Православна християнска духовност”

1. Духовност и човешка личност.
2. Духовност и религиозност.
3. Духовност и чистота на сърцето.
4. Духовност и църковни тайнства.
5. Духовна трезвост.
6. Духовност и молитва.
7. Духовност и святост.
8. Духовност и духовна прелест.
9. Духовност, човешки права и нравственост.
10. Съвременни измерения на духовността.

Заб. За по-подробен план на изпитните теми вж. обобщителното занятие на Курса (30-то занятие).

ІІ. Изпитни въпроси по дисциплината
„Християнството в съвременния свят:
присъствие или мисия”

1. Какво е християнството.
2. Какво е православието.
3. Догмати и учение на християнството.
4. Християнско присъствие или дейно свидетелство.
5. Църковен живот и християнска мисия.
6. Православна еклезиология.
7. Литургични основания на православието.
8. Римокатолицизъм и протестантство.
9. Отношенията между Църква и държава.
10. Християнството в 21 век: присъствие или мисия.

Заб. За по-подробен план на изпитните теми вж. обобщителното занятие на Курса (30-то занятие). 

Курс 2014-2015 - тук.


Курс 2015-2016 г. - тук.


Курс 2016-2017 г. - тук.


No comments:

Post a Comment