Православен Курс

Българска православна църква

Средно и Западноевропейска епархия на БПЦ

 

Православна енория „Св. Йоан Рилски Чудотворец“

гр. Лондон, Обединено Кралство

Християнски образователен курс

Наченат през октомври 2013 г.________________________________________________
Първа година

Тематичен планДисциплина: Православна християнска духовност

1 семестър: 06.10.2013 – 15.12.2013

1. Християнското разбиране за човека като дух, душа и тяло
а) Гледища за появата на човека и живота на земята. Еволюционизъм и креационизъм.
б) Свещеното Писание за човека.
в) Новозаветното учение за човека. Св. ап. Павел за човека.
г) Светите отци за човека.
д) Съвременната психология за човека.

2. Духовност и психология
а) Появата и развитието на психологията
б) Неразрешимост на проблема за физичното и психичното у човека от психологията
в) Какво е човешкият дух?
г) Какво е духовността?
д) Съвременната психология за духовността. Православието за духовността.

3. Човешката личност
а) Що е личност?
б) Структура на личността.
в) Насоченост на личността.
г) Божи образ и подобие в човешката личност.
д) Съвременни схващания за личността.

4. Проблемът за човешкото познание
а) Характер на познанието. Гносеологията като наука.
б) Съзнание и познание.
в) Знание и опит.
г) Свещеното Писание за познанието.
д) Съвременни схващания за познанието.

5. Православното разбиране за сърцето и ума на човека
а) Човекът като дух, душа и тяло.
б) Какво е човешкият ум?
в) Какво е сърцето на човека според християнското учение.
г) Разумът, чувствата и волята според психологията и според християнството
д) Православното разбиране за сърцето и ума на човека

6. Духовност и религиозност
а) Какво е религията?
б) Какво е религиозността?
в) Религиите и тяхното разбиране за духовното.
г) Духовността в християнството.
д) Духовността в православието.

7. Духовност и душевност
а) Прояви на духа и прояви на душата в човека.
б) Душевни преживявания.
в) Духовност и човешки опит.
г) Християнското разбиране за духовността и душевността.
д) Съвременни схващания за духовността и душевността

8. Вяра и духовност
а) Какво е вярата?
б) Религиозна и нерелигиозна вяра.
в) Различните религии и вярата.
г) Връзка на вярата с духовността.
д) Вяра и духовност.

9. Интелект и духовност
а) Какво е интелектът?
б) Рационалното в живота на човека.
в) Нерационалното в живота на човека.
г) Духовност, основана на интелекта.
д) Цялостно човешко развитие и духовност.

10. Нравственост и духовност
а) Какво е нравствеността?
б) Обективни и субективни критерий за нравствеността.
в) Свещеното Писание за морала.
г) Нравствеността и духовността като два аспекта на човешкия живот.
д) Съвременни схващания за нравствеността и духовността.

2 семестър: 12.01.2014 – 13.04.2014

11. Въображение и духовност
а) Какво е въображението?
б) Психологията за въображението.
в) Християнството за въображението.
г) Връзка на въображението с духовността.
д) Въображение и духовност: връзки и опасности.

12. Емоционалният свят на човека и духовността
а) Какво са емоциите?
б) Телесни и чувствени преживявания.
в) Емоциите и душевният живот на човека.
г) Емоциите и духовният живот на човека.
д) Съвременни схващания за емоционалния свят на човека и връзката му с духовността.

13. Национална култура и духовност
а) Същност на културата.
б) Култура и религия.
в) Духовни измерения на културата.
г) Националните култури от епохата на Просвещението досега.
д) Национална култура и духовност: връзки и тенденции.

14. Благочестие и духовност
а) Що е благочестие?
б) Нравственост и благочестие.
в) Религиозни измерения на благочестието. Християнството за благочестието.
г) Благочестието и духовността: връзки и отношения.
д) Съвременни разбирания за благочестието и духовността.

15. Чистота на сърцето
а) Християнското разбиране за сърцето.
б) Разумът, чувството и волята и тяхното действие върху сърцето на човека.
в) Въпросът за чистотата на сърцето.
г) Чистотата на сърцето и „виждането” на Бога.
д) Съвременни разбирания за чистотата на сърцето.

16. Исихазъм и духовност
а) Какво е исихазмът?
б) Ролята на ума и на сърцето в молитвения живот.
в) Очистване на ума и сърцето като стремеж за богосъзерцание.
г) Таворската светлина.
д) Исихазъм и духовност.

17. Църковните тайнства и духовният живот
а) Какво е тайнство? Какво е християнско тайнство?
б) Църковните тайнства.
в) Връзка на тайнствата на Църквата с духовността.
г) Църковен живот и духовен живот.
д) Съвременни измерения на тайнствения и духовния живот.

18. Православни догмати и духовност
а) Що е догмат?
б) История на догматите. Установяване на православните догмати.
в) Връзка между догматите и духовността.
г) Живот в догматите и духовно подвизаване.
д) Съвременни разбирания за християнските догмати и духовността.

19. Покаяние и духовност
а) Що е покаяние?
б) Необходимост от покаяние.
в) Покаяние, нравственост и морално поведение.
г) Връзка на покаянието с духовността.
г) Съвременна практика на покаянието и стремежа към духовност.

20. Пост и духовност
а) Що е пост?
б) Необходимост от пости.
в) Пости и здраве.
г) Духовни измерения на постите.
д) Съвременни схващания за постите и духовността.

3 семестър: 27.04.2014 – 06.07.2014

21. Православната молитва
а) Що е молитвата?
б) Необходимост от молба и молитва.
в) Видове молитви и начини на молене.
г) Молитва и духовност.
д) Молитвен живот.

22. Духовна трезвост
а) Какво е трезвостта (трезвението)?
б) Психологически характеристики на трезвостта.
в) Християнското разбиране за духовната трезвост.
г) Православното разбиране за духовната трезвост.
д) Съвременни прояви на духовна трезвост.

23. Духовност и святост
а) Какво е светостта?
б) Молитва и духовни подвизи.
в) Светостта като отношение.
г) Духовност и святост.
д) Съвременни измерения на светостта.

24. Богообщението
а) Общуването като основа за реализирането на човешката личност.
б) Общуването в психологическа и в християнска светлина.
в) Молитва и общуване с Бога.
г) Богообщението в православното богословие.
д) Съвременни разбирания за богообщението.

25. Православна духовност и псевдодуховност
а) Светски измерения на духовността.
б) Религиозни измерения на духовността.
в) Собствени представи и практики на духовност и църковните критерии за духовност.
г) Какво е псевдодуховност?
д) Прояви на псевдодуховността и на правилната духовност.

26. Проблемът за духовното отъждествяване
а) Отъждествяването като психологическа категория.
б) Видове отъждествявания на човека с околни предмети, хора или явления.
в) Що е духовно отъждествяване?
г) Духовното отъждествяване като проблем.
д) Съвременни прояви на духовното отъждествяване.

27. Духовна прелест
а) Какво е прелестта?
б) Житейски и духовни измерения на прелестта.
в) Прелестта като духовен проблем.
г) Видове духовна прелест.
д) Съвременни измерения на духовната прелест.

28. Духовност и мистицизъм
а) Тайното (мистичното) в живота на човека.
б) Същност на мистицизма.
в) Връзка между мистицизъм и духовност.
г) Църковните тайнства и духовният живот на християнина.
д) Духовност и мистицизъм в съвременното християнство.

29. Духовността и проблемът за общочовешките права и общочовешката нравственост
а) Съществуват ли общочовешки права?
б) Съществува ли общочовешка нравственост?
в) Връзка между права, нравственост и духовност.
г) Правата на човека и неговата духовност като проблем в християнството.
д) Съвременни разбирания и практики на човешките права и на духовността.

30. Православна духовност в съвременния секуларен свят
а) Същност на секуларизма.
б) Секуларизъм и световните религии.
в) Секуларизмът и християнството.
г) Светски и религиозни разбирания за духовността.
д) Православна духовност в съвременния секуларен свят.Дисциплина: Християнството в съвременния свят: присъствие или мисия

1 семестър: 06.10.2013 – 15.12.2013

1. Религията в живота на човека и обществата
а) Що е религия?
б) Религията в живота на обществата.
в) Същност на религиозните преживявания.
г) Християнството като вяра и като религия.
д) Съвременни разбирания за религията.

2. Какво е християнството
а) Възникване на християнството.
б) Утвърждаване на християнството.
в) Силни и слаби страни на християнството.
г) Държавнически, общинни и личностни прояви на християнството.
д) Християнството като човешка и духовна същност.

3. Какво е православието
а) Възникване на православието.
б) Утвърждаване на православието (Тържество на православието)
в) Силни и слаби страни на православието.
г) Държавнически, общинни и личности прояви на православието.
д) Православието като истинска проява на християнството.

4. Християнската църква като държавна църква
а) Християнството и император Константин.
б) Императори и папи и тяхната роля за одържавяване на християнството.
в) Отношенията между Църква и държава в историята на християнството.
г) Какво е държавната църква?
д) Съвременни примери на държавни църкви.

5. Християнската църква като преследвана църква
а) Църквата по времето на светите апостоли и първите прояви на преследване на християните.
б) Гоненията срещу християните през първите три века от възникване на християнството.
в) Гонения срещу християни през Средновековието.
г) Преследвания на християните в ново време.
д) Християнската църква като преследвана църква: както в миналото, така и днес и до края на света.

6. Догмати и учение на християнството; догмати на православната църква
а) Прилики и разлики между догмат и учение.
б) Догмати на ранното християнство; учения на ранното християнство.
в) Догмати на православието и учение на православието.
г) Въпросът за неизменността и за развитието на догматите.
д) Християнските догмати в съвременните църкви.

7. Катехизиси на християнството; катехизис на православната църква
а) Що е катехизис?
б) Какво са истини на вярата?
в) Необходимост от вероизповедни формули.
г) Катехизиси на християнството.
д) Катехизиси на православната църква.

8. Богословието на християнството; богословието на православната църква
а) Какво е богословие?
б) Богословие, теологумени, догмати и учение на Църквата.
в) Видове християнско богословие.
г) Богословието на Западната църква.
д) Православното богословие.

9. Отношенията между църква и държава в християнството и православието
а) Църквата и римската империя.
б) Църквата и византийските императори.
в) Църквата и римските папи.
г) Отношенията между църква и държава в западнохристиянските общини.
д) Отношенията между църква и държава в православните църкви.

10. Просветната дейност на християнските църкви в своята среда
а) Възникване и значение на катехумената.
б) Учение на църквата и катехизация.
в) Възникване и утвърждаване на християнските училища и школи.
г) Просветната дейност на църквата в своята среда през последните два века.
д) Просветната дейност на църквата днес.


2 семестър: 12.01.2014 – 13.04.2014

11. Религиозното образование в държавните училища
а) Светско и религиозно образование.
б) Религиозно и християнско образование.
в) Религиозното и християнското образование през последните два века.
г) Религиозното и християнското образование днес.
д) Държава и религиозно образование. Тенденции на съвременното религиозно образование.

12. Християнско присъствие или дейно свидетелство
а) Християнството като факт на обществения живот: както в миналото, така и днес.
б) Християнството като присъствие.
в) Християнство и християнско свидетелство.
г) Християнството като мисия.
д) Днешни измерения на християнството: факт или свидетелство?

13. Християнско свидетелство и християнска мисия
а) Що е християнско свидетелство (мартирия)?
б) Очевидност на християнството в живота на вярващите и в живота на обществата.
в) Що е християнска мисия?
г) Църквата като мисия.
д) Християнско свидетелство и църковна мисия.

14. Еклезиологични въпроси на православното богословие
а) Същност на учението за Църквата (еклезиологията)
б) Учението за Църквата според Свещеното Писание.
в) Учението за Църквата според Свещеното Предание.
г) Отделните християнски общини и тяхното учение за Църквата.
д) Православното богословие и учението за Църквата.

15. Природата на църквата и нейната мисионерска основа
а) Същност на Църквата.
б) Пресветата Троица и Църквата.
в) Мисията на Пресветата Троица и мисията на Църквата.
г) Църквата като мисия.
д) Есхатологични основи на църковната мисия.

16. Литургични основания на православието и неговата мисия днес
а) Богослужебната основа на християнството.
б) Богослужебният характер на православието.
в) Същност на православния литургичен живот.
г) Света литургия и мисия на Църквата.
д) Литургични основания на православието и неговата мисия днес

17. Евхаристични основания на православието и неговата мисия днес
а) Същност на светата Евхаристия.
б) Евхаристични основания на православието.
в) Светата Евхаристия като мисионерски призив.
г) Вътрешна и външна мисия на Църквата.
д) Съвременни измерения на православната мисия като евхаристична мисия.

18. Християнство и нация
а) Възникване на християнството и възникване на нациите.
б) Национални черти на християнството.
в) Западните църкви и нациите.
г) Източните църкви и нациите.
д) Християнство и нация в съвременна перспектива.

19. Християнство и култура
а) Същност на културата.
б) Християнството и културата в древността.
в) Християнството и културата през Средновековието.
г) Християнството и културата през последните два века.
д) Християнство и култура в съвременността.

20. Християнство и обреди
а) Що е обред?
б) Богослужение и обред.
в) Чинопоследование и обред.
г) Християнски обреди и национални черти.
д) Християнските обреди в съвременността.


3 семестър: 27.04.2014 – 06.07.2014

21. Православието и другите християнски общности
а) Християнство и светоглед.
б) Светогледът на западния човек и неговото християнство.
в) Светогледът на източния човек и неговото християнство.
г) Поява на различия в християнското учение на източните и западните християнски общини.
д) Развитие на различията и поява на тенденциите за разделение между християните.

22. Православието и римокатолицизмът
а) Причини и характер на Великия разкол от 1054 г.
б) Същност на римокатолицизма.
в) Учението на римокатолическата църква.
г) Римокатолическата църква след Втория Ватикански събор.
д) Съвременно състояние на римокатолицизма. Отношения между римокатолическата и православната църква.

23. Православието и протестантските църкви
а) Причини и характер на появата на протестантизма.
б) Същност на протестантството.
в) Учението на протестантизма.
г) Протестантизмът през последните два века.
д) Съвременно състояние на протестантските общини. Отношения между протестантските общини и православната църква.

24. Православието и англиканизмът
а) Причини и характер на появата на англиканизма.
б) Същност на англиканизма.
в) Учението на англиканската община.
т) Англиканизмън през последните два века.
д) Съвременно състояние на англиканизма. Отношения между англиканските общини и православната църква.

25. Християнството и секуларният свят
а) Установяване на секуларизма като неотменна черта на съвременните общества.
б) Характерни особености и черти на секуларизма.
в) Отношение на християнството към секуларизма.
г) Отношение на секуларизма към християнството.
д) Съвременни измерения на отношенията между християнството и секуларния свят.

26. Християнство, ереси и секти
а) Що е ерес и секта?
б) Причини за появата на ереси и секти в християнството.
в) Ереси в християнството в неговата история.
г) Секти в християнството в неговата история.
д) Съвременно състояние на сектантството и ересите в християнството.

27. Християнство, разколи и сектантство
а) Що е разкол?
б) История на християнските разколи.
в) Поява на сектантството в отделните християнски общини.
г) Съвременно състояние на сектантството в неправославния християнски свят.
д) Съвременно състояние на сектантството в православните църкви.

28. Християнството и другите религии
а) Поява на религията в живота на обществата и установяване на „световните” религии.
б) Християнството и отношението му към другите две монотеистични религии.
в) Християнството и отношението му към другите религии.
г) Християнството и отношението му към псевдорелигиозните учения и практики.
д) Християнството и религиите в съвременния свят.

29. Въпросът за църковното ръководство
а) Какво е църковното ръководство?
б) Христовите и апостолските основания на църковното ръководство.
в) Църковното ръководство в историята на отделните християнски общини.
г) Църковното ръководство в римокатолицизма и протестантизма днес.
в) Апостолска приемственост и Божествена осветеност на православната църковна йерархия.

30. Християнство в 21 век: присъствие или мисия
а) Християнството през 20 век.
б) Християнството след 1989 година.
в) Християнството днес като присъствие.
г) Християнството днес като мисия.
д) Предизвикателства пред християнството на съвременния етап.


________________________________________________
Втора година

Тематичен план


Тема 1. Православието: правилно славене на Бога.

a) Кое славене на Бога е правилно.
б) Установяване на православието.
в) Православието и правилното славене на Бога днес.

Тема 2. Древният катехуменат. Необходимост от катехизиране.

а) Поява на катехумената.
б) Развитие на катехетическото поучение.
в) Катехизацията днес.

Тема 3. Християнският катехизис: история, развитие и утвърждаване.

а) Поява на християнския катехизис.
б) История на катехизисите.
в) Утвърждаване на съвременния православен катехизис.

Тема 4. Нашата вяра: Символът на вярата.

а) Необходимост от вероизповедни формули.
б) Произход на Никео-Цариградския символ на вярата.
в) Съдържание на Никео-Цариградския символ на вярата.

Тема 5. Тълкувание на Символа на вярата (І).

а) Догмати и учения за Бога-Отца и за Божия Син (член 1-7 от Символа на вярата).
б) Догмати и учения за Бога-Дух Свети (член 8 от Символа на вярата).

Тема 6. Тълкувание на Символа на вярата (ІІ).

а) Догмати и учения за Църквата (членове 9-12 от Символа на вярата).
б) Православна есхатология.

Тема 7. Нашата надежда: молитвата „Отче наш”.

а) Християнската молитва.
б) Седемте прошения в молитвата „Отче наш”
в) Славословие: понятие и цел. Славословието в молитвата „Отче наш”

Тема 8. Нашата надежда: евангелските блаженства.

а) Съдържание на евангелските блаженства.
б) Тълкувание на деветте евангелски блаженства.

Тема 9. Нашата любов: 10-те Божи заповеди и Христовото учение (І).

а) Вяра и любов.
б) Вяра и дела.
в) Съдържание на 10-те Божи заповеди.

Тема 10. Нашата любов: тълкувание на 10-те Божи заповеди (ІІ).

а) Нашите задължения към Бога (1-4 Божи заповеди).
б) Нашите задължения към ближния (5-10 Божии заповеди).

Тема 11. Православната молитва.

а) Същност на християнската молитва. Православната молитва.
б) Структура на православните молитви.
в) Знаене и казване на молитвите.

Тема 12. Православният храма.

a) Поява и развитие на християнския храм.
б) Устройство и подредба на православния храм. Богослужебни книги.
в) Православна иконография и зография.

Тема 13. Православно богослужение и химнография.

а) Произход на богослужението.
б) Видове богослужения и тяхната структура. Православната литургия.
в) Православна химнография: същност и развитие. Образци от химнографията.

Тема 14. Устройство и управление на Българската православна църква.

а) Понятие за устав на Църквата.
б) Съдържание на устава на БПЦ.
в) Значение на църковния устав за църковния клир и за миряните.

Тема 15. БПЦ и православието по света.

а) Кратка история на БПЦ.
б) БПЦ и другите поместни православни църкви.
в) БПЦ и другите християнски общини и другите религии.

________________________________________________Трета година

Тематичен план


Тема 1. Смисъл на Свещеното Писание.

Тема 2. Книги на Свещеното Писание.

Тема 3. Старозаветното Петокнижие.

Тема 4. Нов Завет.

Тема 5. „Синоптичните“ евангелия.

Тема 6. Евангелие според ев. Йоан.

Тема 7. Книга „Деяния на светите апостоли“.

Тема 8. Съборни новозаветни послания.

Тема 9. Послания на ап. Павел. Послание до римляни.

Тема 10. Послания до коринтяни (1-во и 2-ро).

Тема 11. Послания до галатяни, ефесяни, филипяни и колосяни.

Тема 12. Послания до солуняни (1-во и 2-ро) и до Тимотей (1-во и 2-ро).

Тема 13. Послания до Тит и Филимон.

Тема 14. Послание до евреите.

Тема 15. Книга „Откровение“ на ев. Йоан Богослов.

Тема 16. Новозаветни теми в книгите на Стария Завет.

Съдържание на темите:

Тема 1.
1. Свещеното Писание като Слово Божие.
2. Свещеното Писание като Откровение Божие.
3. Свещено Писание и Свещено Предание.
4. Единство и многообразие на Свещеното Писание.

Тема 2.
1. Православната библия.
2. Книгите в православната библия.
    Православна библия, Синодално издателство: названия на книгите и страници.
3. Брой на главите във всяка книга на библията.
4. Книги на Свещеното Писание в другите християнски общности.
    а) В римокатолицизма.
    б) В протестантизма и англиканската църква.
5. Разпределение на книгите на библията според съдържанието им.
6. Четене на Словото Божие.

Тема 3.

1. Петокнижието като свещена книга на юдаизма и християнството.
2. Характер на Петокнижието.
3. Главни теми на Петокнижието.
4. По-важни особености на Петокнижието.

Тема 4.
1. Смисъл на Новия завет
2. Евангелия и послания
3. Деяния на светите апостоли.
4. Откровение на ев. Йоан Богослов.

Тема 5.
1. „Синоптичният въпрос“.
2. Евангелие според ев. Матей: характер, кратко тълкувание, значение.
3. Евангелие според ев. Марк: характер, кратко тълкувание, значение.
4. Евангелие според ев. Лука: характер, кратко тълкувание, значение.

Тема 6.
1. Характер на евангелието.
2. Кратко съдържание на евангелието по теми.
3. Значение на евангелието.

Тема 7.
1. Особености на книгата.
2. Кратко съдържание на книга Деяния по теми.
3. Значение на книга Деяния.

Тема 8.
1. Послание на ап. Яков: характер, кратко съдържание по теми, значение.
2. Послания на ап. Петър: характер, кратко съдържание по теми, значение.
3. Послания на ев. Йоан: характер, кратко съдържание по теми, значение.
4. Послание на ап. Юда: характер, кратко съдържание по теми, значение.

Тема 9.
1. Кратък преглед на посланията на ап. Повел.
2. Характер на посланието до римляни.
3. Кратко съдържание на посланието по теми.
4. Значение на посланието.

Тема 10.
1. Характер на посланията.
2. Кратко съдържание на посланията по теми.
3. Значение на посланията.

Тема 11.
1. Характер на посланията.
2. Кратко съдържание на посланията по теми.
3. Значение на посланията.

Тема 12.
1. Характер на посланията.
2. Кратко съдържание на посланията по теми.
3. Значение на посланията.

Тема 13.
1. Характер на посланията.
2. Кратко съдържание на посланията по теми.
3. Значение на посланията.

Тема 14.
1. Характер на посланието.
2. Кратко съдържание на посланието по теми.
3. Значение на посланието.

Тема 15.
1. Характер на книга Откровение.
2. Кратко съдържание на книга Откровение по теми.
3. Смисъл на книга Откровение.

Тема 16.
1. Новият завет като продължение и утвърждаване на Откровението, открито в Стария Завет
2. Теми от Новия завет и новозаветни истини, потвърдени в старозаветните книги.


3. Цитати на Христовите думи от евангелията в старозаветните книги.

________________________________________________Четвърта година

Тематичен план

Тема 1: Как вярващият може да познае Бога? (2 октомври 2016 г.)

Тема 2: Символът на вярата – път към познание на Бога (16 октомври 2016 г.)

Тема 3: Съвременни тенденции на узаконяване на греховни практики (6 ноември 2016 г.)

Тема 4: За съвременните „пророци“, предричащи края на света (20 ноември 2016 г.)

Тема 5: Отново за светите седем вселенски събори (4 декември 2016 г.)

Тема 6: БПЦ и т.нар. Велик събор в Крит (18 декември 2016 г.)

Тема 7: За някои трудности в общуването между православните (8 януари 2017 г.)

Тема 8: Устав на БПЦ (22 януари 2017 г.)

Тема 9: Отново за светото причастие (5 февруари 2017 г.)

Тема 10: Неделя Православна (19 февруари 2017 г.)

Тема 11: За православните песнопения (5 март 2017 г.)

Тема 12: Милост или егоизъм? (19 март 2017 г.)

Тема 13: Христовият Кръст (2 април 2017 г.)

Тема 14: Томина Неделя (30 април 2017 г.)

Тема 15: Неделя на св. мироносици (7 май 2017 г.)

Тема 16: Неделя на слепия (21 май 2017 г.)

Тема 17: Неделя на св. отци от Първия вселенски събор (4 юни 2017 г.)

Тема 18: Неделя Петдесетница (11 юни 2017 г.)

________________________________________________Пета година

Тематичен план

Тема 1. Християнството като световна религия: общ преглед (24.09.2017)
Тема 2. Православие: поместни автокефални православни църкви (01.10.2017)
Тема 3. Православие: автономни православни църкви (15.10.2017)
Тема 4. Православие: други православни общини 05.11.2017)
Тема 5. Православие: дохалкидонски православни църкви (19.11.2017)

Тема 6. Римокатолицизъм: зараждане и разпространение (03.12.2017)
Тема 7. Римокатолицизъм: Европа (17.12.2017)
Тема 8. Римокатолицизъм: Америка (14.01.2018)
Тема 9. Римокатолицизъм: Африка (28.01.2018)
Тема 10. Римокатолицизъм: Азия и Тихоокеания (11.02.2018)

Тема 11. Протестантизъм: зараждане и разпространение (25.02.2018)
Тема 12. Протестантизъм: Европа (11.03.2018)
Тема 13. Протестантизъм: Америка (25.03.2018)
Тема 14. Протестантизъм: Африка (15.04.2018)
Тема 15. Протестантизъм: Азия и Тихоокеания (29.04.2018)

Тема 16. Християнски движения: зараждане и разпространение (06.05.2018)
Тема 17. Християнски движения: съвременни тенденции (20.05.2018)
Тема 18. Световното християнство: съвременни предизвикателства (03.062018)


No comments:

Post a Comment